413 | 2013 01 02 | "Šventi" daiktai

Ar egzistuoja šventos vietos su „gera energetika“, pašventinti daiktai? Prieš daug metų teko gulėti psichiatrinėje ligoninėje. Vieną naktį kažko nerimau, blaškiausi. Šalia gulėjo pamaldi močiutė. Ji padavė man savo kryželį, sakydama, kad nurimčiau. Kai paėmiau tą kryželį, jutau kaip nuo jo sklinda šviesa, atėjo ramybė. Na tai kaip galiu tuo netikėti?
Arba švęstas vanduo. Teko skaityti knygą „Ir juodos avys gali melstis“. Ten rašoma apie japonų mokslininko eksperimentus, tiriant, kaip vanduo reaguoja į užrašytą žodį. Taip pat mačiau ir filmuotos medžiagos apie panašius eksperimentus. Reaguodamas į gerus žodžius, vanduo gražiai susikristalizuoja, priešingai, nei reaguodamas į blogus žodžius ar abejingumą.


Atsakymus į šiuos klausimus, manyčiau, galime rasti 10-yje Dievo įsakymų ir Jėzaus Kristaus atsakyme samarietei, kai ši sakė: Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti”. Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog ateina valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. <...> Bet ateina valanda, - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško. Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje (Jono 4, 21-24). Nedaryk sau jokio drožinio nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems! (Išėjimo knyga 20, 4-5).

Su pagarba,
pastorius Gintautas Gruzdys
 Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: