Ge­rai su­režisuo­tas pa­sau­lis? (I)

TEOLOGIJA, KULTŪRA IR HERMENEUTIKA

Vi­sas pa­sau­lis - sce­na,
O žmo­nės - tik ak­to­riai.
Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo vaid­me­nis
Ir per gy­ve­ni­mą su­vai­di­na jų ne vie­ną.


Vil­ja­mas Šeks­py­ras. „As You Li­ke It" („Kaip jums pa­tin­ka")

Šekspy­ras, kal­bė­da­mas  apie gy­ve­ni­mą, daž­nai nau­do­da­vo­ sce­nos me­ta­fo­rą. Iki Šeks­py­ro vi­du­ram­žių mis­te­ri­jų vai­di­ni­mai daž­nai bū­da­vo sta­to­mi ir ro­do­mi tri­jo­se sce­no­se: veiks­mas že­mė­je vyk­da­vo vi­du­ri­nė­je sce­no­je (Tol­kie­no „Vi­dur­že­mio aliu­zi­ja"?), o vir­šu­ti­nė­je ir apa­ti­nė­je sce­no­se ati­tin­ka­mai bū­da­vo iš­reiš­kia­mos Die­vo ir šė­to­no po­zi­ci­jos pa­grin­di­nė­je sce­no­je vyks­tan­čio veiks­mo at­žvil­giu. „Ver­kiam nuo gi­mi­mo, vai­dint at­ėję te­at­re kvai­lių". [1] 

Vie­na iš te­olo­gi­jos už­duo­čių yra at­ras­ti ir iš­reikš­ti iš­min­tį per gy­ve­ni­mo su Die­vo žo­džiu sce­ną ar sce­nas - svar­biau­siais re­ži­sie­riaus nu­ro­dy­mais. Ta­čiau nė vie­nas te­olo­gas, net­gi ap­si­gin­kla­vęs Die­vo žo­džiu, ne­ma­to taip, kaip Die­vas, nes Die­vo žo­dį rei­kia iš­si­aiš­kin­ti. Bū­da­mi tru­pu­tį že­mes­ni už an­ge­lus, mes, žmo­nė­s-ak­to­riai, ne­ga­li­me tie­sio­giai pri­si­lies­ti prie dan­giš­kų da­ly­kų, bet pri­va­lo­me juos iš­aiš­kin­ti. Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo vaid­me­nį. Tie, ku­riems pa­skir­tas te­olo­go vaid­muo, tuo pat me­tu at­lie­ka ir ak­to­riaus, ir kri­ti­ko funk­ci­jas. Te­olo­gi­ja sie­kia įver­tin­ti pa­sau­lio vai­dy­bą rem­da­ma­si Die­vo žo­džio kri­te­ri­ju­mi. Aiš­ki­ni­mas yra ypač svar­bi te­olo­gi­nio dar­bo da­lis: tu­ri bū­ti su­pras­tas ne tik Die­vo žo­dis, bet ir pats pa­sau­lis.

Kul­tū­ra yra žmo­gaus pa­grin­di­nių įsi­ti­ki­ni­mų ir ver­ty­bių atskleidimas, kon­kre­tus bū­das iš­reikš­ti sa­vo re­li­gi­ją. Vi­si žmo­nės - ak­to­riai, tik kul­tū­riš­kai ir is­to­riš­kai są­ly­go­ti. Jie ne­bū­ti­nai gau­na kon­kre­taus vaid­mens teks­tą, bet gau­na kon­kre­čią kal­bą. Kul­tū­ra yra de­ko­ra­ci­ja, ap­lin­ka, pa­sau­lis, ku­ria­me žmo­gus at­si­du­ria, kai pa­si­ro­do sce­no­je. Kul­tū­ri­nės de­ko­ra­ci­jos da­ro įta­ką ir są­ly­go­ja tai, ką ak­to­riai ma­to, sa­ko ir da­ro. Jei pa­sau­lis yra sce­na, tai kul­tū­ra už­pil­do ją bu­ta­fo­ri­ja.

Kar­las Hen­ris (Carl Hen­ry) pui­kiai su­vo­kė kul­tū­ros ir jos kryp­čių te­olo­gi­nio aiš­ki­ni­mo ir ana­li­zės svar­bą. Sa­vo kny­gą God, Re­ve­la­tion and Aut­ho­ri­ty (Die­vas, Ap­reiški­mas ir Valdžia) jis pra­de­da įžval­giu pa­ste­bė­ji­mu apie „tie­sos ir žo­džio kri­zę": „Nė­ra aki­vaiz­des­nio fak­to šiuo­lai­ki­nia­me Va­ka­rų pa­sau­lio gy­ve­ni­me, kaip di­dė­jan­tis ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ga­lu­ti­ne tie­sa ir ne­nu­mal­do­mas abe­jo­ji­mas bet ko­kiu tvir­tu žo­džiu". [2]  Ši kri­zė (ku­ri iš es­mės yra epis­te­mo­lo­gi­jos ir te­olo­gi­jos kri­zė) ga­li bū­ti prie­blan­da prieš „ni­hi­liz­mo nak­tį" ir nau­jus Tam­siuo­sius Vi­du­ram­žius.

Ana­li­zė­je, ku­ri tu­ri įdo­mių pa­na­šu­mų su Ža­no Bod­ri­ja­ro (Je­an Baud­ril­lard) ana­li­ze, Hen­ris tei­gia, kad šiuo­lai­ki­nės in­for­ma­ci­nės prie­mo­nės ir tech­no­lo­gi­jos žmo­nėms, ku­rie yra stab­mel­džiai iš pri­gim­ties, su­tei­kė fan­tas­tiš­kų ga­lių mi­tų kū­ri­mo me­cha­niz­mą, ku­ris iš es­mės ga­li su­for­muo­ti nau­ją re­a­ly­bę (ir jau ga­li su­kur­ti vir­tu­a­lią tik­ro­vę), ka­da tik pa­no­rė­jus. At­ro­do, jog Ny­čės (Niet­zsche) įsi­ti­ki­ni­mas, kad žmo­nės yra pa­tys sau die­vai, ku­rian­tys tik­ro­vę trokš­da­mi val­dy­ti, yra tech­no­lo­giš­kai iš­pil­dy­tas. Hen­ris ma­no, kad to­kia si­tu­a­ci­ja bai­si: „Ne tik žmo­nių kul­tū­ra, bet ir jų li­ki­mas pri­klau­so nuo to, ar vaiz­das ir gar­sas nau­do­ja­mi tik žmo­giš­kai spe­ku­lia­ci­jai ir lai­ki­nų įvy­kių at­spin­dė­ji­mui, ar taip pat ir Die­vo žo­džiui bei Die­vo tie­sai per­tei­kti" (p. 23). Šiuo me­tu di­dė­ja ne­pa­si­ti­kė­ji­mas Die­vo žo­džiu ir ap­skri­tai žo­džiais. Ne­žo­di­nio ben­dra­vi­mo kul­tas ke­lia grės­mę vi­sam Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jos kul­tū­ri­niam pa­vel­dui. „De­ver­ba­li­zuo­ti jau nu­as­me­nin­tą vi­suo­me­nę reiš­kia dar la­biau ją de­hu­ma­ni­zuo­ti" (p. 26).

Anot Hen­rio, kiek­vie­na kul­tū­ra tu­ri „tam tik­rus įsi­ti­ki­ni­mų „kli­jus", ben­drą po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą ir tik­ro­vę, ir tai iš­sau­go jos dar­ną" (p. 44). Kai ku­rios įsi­ti­ki­ni­mų sis­te­mos, to­kios kaip, pa­vyz­džiui, se­no­vės grai­kų, pa­gim­dė įspū­din­gas kul­tū­ras ir be ju­dais­ti­nio-krikš­čio­niš­ko pa­ma­to. Vis dėl­to se­no­vės grai­kai ti­kė­jo ne­re­gi­ma, am­ži­na, dva­si­ne ir ra­cio­na­lia tik­ro­ve, ir tai bu­vo pa­ma­tas jų pa­stan­goms pri­mes­ti šią ne­ma­to­mą ra­cio­na­lią tvar­ką ma­to­mai pa­sau­lio tvar­kai. Ta­čiau jiems trū­ko dva­si­nių re­sur­sų, kad įgy­ven­din­tų sa­vo vi­zi­ją; jiems trū­ko bū­ti­nų ma­lo­nės prie­mo­nių, ku­rios bū­tų įga­li­nu­sios įkū­ny­ti jų įžvelg­tą dva­sin­gu­mą. Ta­čiau dvi­de­šimt pir­mo­jo am­žiaus kul­tū­rų pa­dė­tis dar blo­ges­nė. Va­ka­rų in­dust­ri­nėms ir post-in­dust­ri­nėms vi­suo­me­nėms sun­ku ti­kė­ti eg­zis­tuo­jan­čia ga­lu­ti­ne ne­že­miš­ka pa­sau­lio tvar­ka, pa­gal ku­rią tu­ri bū­ti mo­de­liuo­ja­mas že­miš­kas gy­ve­ni­mas.

Iš kur tuo­met at­si­ran­da ver­ty­bės, for­muo­jan­čios šiuo­lai­ki­nes kul­tū­ras? Šian­dien žmo­nės tu­ri ar­ba ti­kė­ti sa­vo pa­čių mi­tais, ar­ba ver­tin­ti juos kaip pa­to­gius ir bū­ti­nus pra­si­ma­ny­mus, tu­rin­čius prag­ma­ti­nę ver­tę. Ar­ba mes sa­vo svar­biau­sias ver­ty­bes ir įsi­ti­ki­ni­mus tu­ri­me lai­ky­ti tei­sin­gus, ar­ba pri­va­lo­me pri­pa­žin­ti, kad tai - tik nau­din­gi pra­si­ma­ny­mai. Dau­ge­lis šiuo­lai­ki­nių Va­ka­rų mąs­ty­to­jų skel­bia, kad vi­sos įsi­ti­ki­ni­mų sis­te­mos yra mi­tų kū­ri­mo vai­sius, ir jas gi­ria. Hen­rio da­bar­ties įver­ti­ni­mas pra­blai­vo: „Prag­ma­tiz­mas yra kul­tū­ros, pra­ra­du­sios sa­vo tik­rą­ją es­mę, liep­to ga­las" (p. 41). Mū­sų am­žiaus, ku­ria­me ne­bė­ra jo­kių ab­so­liu­tų, žmo­ni­jos pro­ble­ma yra „<...> gy­ve­ni­mo, is­to­ri­jos ir pa­sau­lio lais­vas mo­de­lia­vi­mas per sa­vi­kū­rą" (p. 139). Iro­niš­ka, ta­čiau toks be­pras­mis kū­ry­biš­ku­mas žmo­ni­ją ga­liau­siai su­nai­kins. Kaip ryk­liai, ku­rie jau­čia gy­vy­bės sil­pnė­ji­mą, šiuo­lai­ki­niai vy­rai ir mo­te­rys mis sa­vi­mi pa­čiais „siau­tu­lin­go­je lais­vė­je", des­pe­ra­tiš­kai steng­da­mie­si nu­si­kra­ty­ti ni­hi­liz­mo ir už­pil­dy­ti gy­ve­ni­mą to­kio­mis ver­ty­bė­mis, ku­rių ne­prag­ma­ti­nės įsi­ti­ki­ni­mų sis­te­mos ne­pri­pa­žįs­ta. Ar yra al­ter­na­ty­va, ke­lias į gy­ve­ni­mą ir tie­są? Hen­ris ma­no, jog tai gal­būt la­biau­siai sle­gian­tis klau­si­mas, su ku­riuo žmo­gus su­si­du­ria: „Le­mia­mas klau­si­mas žmo­ni­jos min­ties is­to­ri­jo­je toks: ar vi­sos įsi­ti­ki­ni­mų sis­te­mos, per ku­rias skir­tin­gos tau­tos su­vo­kia žmo­gaus gy­ve­ni­mo pras­mę ir ver­tę, yra iš es­mės mi­ti­nio po­bū­džio?" (p. 44).

Hen­rio kny­ga - pui­kus įva­das mū­sų te­mai - „ry­šys tarp te­olo­gi­jos, kul­tū­ros ir her­me­neu­ti­kos". Jei te­olo­gas no­ri pa­tar­nau­ti Die­vo žo­džiu šių lai­kų pa­sau­liui, jis tu­ri su­pras­ti tiek Žo­dį, tiek pa­sau­lį. Te­olo­gi­ja tu­ri už­si­im­ti ir bib­li­ne, ir kul­tū­ri­ne her­me­neu­ti­ka. Aiš­ki­ni­mas yra vie­na iš fun­da­men­ta­lių te­olo­gi­nio mąs­ty­mo ka­te­go­ri­jų. [3]  Te­olo­gi­ja tu­rė­tų už­si­im­ti ir kul­tū­ros aiš­ki­ni­mu. Ži­no­ma, pri­va­lo­me iš­kart pri­pa­žin­ti, kad pa­ti te­olo­gi­ja yra kul­tū­riš­kai są­ly­go­ta. Te­olo­gas žvel­gia iš kon­kre­čios vie­tos ir lai­ko po­zi­ci­jos, jo kal­ba ir mąs­ty­mo ka­te­go­ri­jos at­spin­di lai­ko­tar­pį ir kul­tū­rą, ku­rio­je jis gy­ve­na. To­dėl pa­grįs­tai ga­li­me kal­bė­ti ir apie te­olo­gi­jos kul­tū­rą, ir apie kul­tū­ros te­olo­gi­ją. Be to, da­bar, pra­ra­dus ti­kė­ji­mą ab­so­liu­tais ir ab­so­liu­čiu (Die­vo) po­žiū­riu, mąs­ty­to­jams ma­lo­nu kal­bė­ti apie aiš­ki­ni­mą, bet ne apie pa­ži­ni­mą, o ypač - apie ab­so­liu­čią įvai­ro­vę. Mū­sų šimt­me­tis gal­būt la­biau nei ku­ris nors ki­tas yra aiš­ki­ni­mo šimt­me­tis. Tai, kad mums ne­duo­ta pa­žin­ti, pla­čiai pri­ima­ma kaip fak­tas. Ab­so­liu­tus gė­rio ir blo­gio, ar dar ko nors pa­ži­ni­mas, žmo­gui ne­pa­sie­kia­mas (ne taip, kaip ro­jaus me­dis). Dėl to mes kal­bė­ki­me ir apie aiš­ki­ni­mo kul­tū­rą, ir apie kul­tū­ros aiš­ki­ni­mą.

Šia­me sky­riu­je aš nag­ri­nė­siu te­olo­gi­jos vaid­me­nį, aiš­ki­nant kul­tū­rą, ir da­bar­ti­nę aiš­ki­ni­mo kul­tū­rą. Ap­žvelg­siu ke­le­tą po­žiū­rių, kaip kul­tū­ra bu­vo aiš­ki­na­ma is­to­ri­kų, so­cio­lo­gų, fi­lo­so­fų ir te­olo­gų. Ma­nau, kad šiuo­lai­ki­nė­je Va­ka­rų kul­tū­ro­je pa­ti her­me­neu­ti­ka da­bar lai­ko­ma vie­na iš di­džiau­sių ver­ty­bių. Tu­riu ome­ny­je her­me­neu­ti­kos kul­tū­rą, o ne kul­tū­ros her­me­neu­ti­ką, nes post­mo­derniame bū­vy­je ge­bė­ji­mas kū­ry­biš­kai aiš­kin­ti lai­ko­mas vie­nu svar­biau­sių žmo­gaus pri­va­lu­mų. Pa­bai­go­je pa­brė­šiu tai, kad da­bar la­biau ne­gu ka­da nors anks­čiau rei­kia, jog te­olo­gas bū­tų šiuo­lai­ki­nės kul­tū­ros aiš­kin­to­jas bei kri­ti­kas ir, ži­no­ma, ko­vo­to­jas už kon­trkul­tū­rą, ku­ri tu­rė­tų reikš­tis ek­le­zi­nia­me gy­ve­ni­me - tai yra baž­ny­čio­je. Tik aiš­kin­da­mi Šven­tą­jį Raš­tą, mes ga­lė­si­me su­kur­ti efek­ty­vią kon­trkul­tū­rą, ku­ri ir bus efek­ty­viau­sia do­mi­nuo­jan­čios kul­tū­ros kri­ti­ka. Pa­ga­liau pats reikš­min­giau­sias aiš­ki­ni­mas yra bib­li­nio teks­to „at­li­ki­mas". Te­olo­gas, kaip aiš­kin­to­jas-k­ri­ti­kas, yra ak­to­rius pa­sau­lio is­to­ri­jos sce­no­je. Te­olo­gi­nis pa­sau­lio „re­ži­sa­vi­mas", at­skleis­tas krikš­čio­nių Šven­ta­ja­me Raš­te, tu­rė­tų bū­ti le­mia­mas bal­sas ar­ba bal­sų cho­ras šiuo­lai­ki­nė­se dis­ku­si­jo­se apie kul­tū­ros ver­ty­bes bei ins­ti­tu­ci­jas. Kaip ak­to­riai ir kul­tū­ros aiš­kin­to­jai, te­olo­gai ir ti­kin­tie­ji at­lie­ka ir so­cia­li­nių te­ore­ti­kų, ir so­cia­li­nių ak­ty­vis­tų funk­ci­jas. Tai ma­žų ma­žiau­siai sun­kus vaid­muo, skir­tas Kris­taus mo­ki­niams, ben­druo­me­nei, ku­ri drau­ge su­si­ren­ka vyk­dy­ti Die­vo žo­dį.


Bus daugiau


[1] Vil­ja­mas Šeks­py­ras. Ka­ra­lius Ly­ras. 4 veiks­mas, 6 sce­na, 11 ei­lu­tė.
[2] Carl F. H. Hen­ry, God, Re­ve­la­tion and Aut­ho­ri­ty, vol. 1, God Who Spe­aks and Shows, Pre­li­mi­na­ry Con­si­de­ra­tions (Wa­co, Tex.: Word, 1976), p. 1.
[3] Žr.Werner H.Jeanrond, Text and Interpretation as Categories of Theological Thinking (New York:Crossroad, 1988).

Bendrinti: