Gerai surežisuotas pasaulis (IV)

Kultūros hermeneutika

Ir šian­dien de­ba­tai tarp kul­tū­ri­nių ide­a­lis­tų ir kul­tū­ri­nių ma­te­ria­lis­tų to­li gra­žu ne­pa­si­bai­gė. Dis­pu­tų klau­si­mas tas pats: kam teik­ti pir­me­ny­bę - idė­jai ar ma­te­ria­lioms so­cia­li­nio eg­zis­ta­vi­mo są­ly­goms? Ar, steng­da­mie­si su­pras­ti kul­tū­rą ir jos rai­dą, sa­ko­me, kad prin­ci­pas le­mia prak­ti­ką, ar at­virkš­čiai?

Ar­nol­das Toin­bis (Ar­nold To­yn­bee) tei­gia, kad de­ra­mas is­to­ri­nių stu­di­jų ob­jek­tas - ne įžy­mios as­me­ny­bės ar kul­tū­ros, bet ci­vi­li­za­ci­jos. Prie­šin­gai ne­gu Hė­ge­lis, Toin­bis is­to­ri­ją su­vo­kė kaip krei­vės tą­są, ku­rio­je ci­vi­li­za­ci­jos ky­la ir krin­ta. Jos krin­ta ir dėl vi­di­nių ne­sėk­mių, ir dėl iš­orės ata­kų. Sa­vo pa­grin­di­nį dvy­li­kos to­mų dar­bą, pa­va­din­tą Is­to­ri­jos stu­di­ja (A Stu­dy of His­to­ry) (1934-1961), Toin­bis pra­dė­jo ra­šy­ti po to, kai Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro pra­džio­je pa­ste­bė­jo ke­le­tą pri­bloš­kian­čių pa­na­šu­mų tarp se­no­vės grai­kų-ro­mė­nų ir mo­der­nios Eu­ro­pos ci­vi­li­za­ci­jų. Toin­bis nu­sta­tė, kad ci­vi­li­za­ci­jos, kaip ir teks­tai, tu­ri tam tik­rų struk­tū­ri­nių pa­na­šu­mų, pa­si­kar­to­jan­čių te­mų. Jis pa­tei­kė sa­vo is­to­ri­jos stu­di­ją kaip moks­li­nę ir in­duk­ty­vią. Toin­bis ap­žvel­gė dvi­de­šimt vie­ną ci­vi­li­za­ci­ją, nuo šu­me­rų bei egip­tie­čių iki da­bar­ti­nių, ir ap­ti­ko tą pa­tį pa­ki­li­mo ir nuos­mu­kio mo­de­lį. Jo kri­ti­kai ap­kal­ti­no jį kul­tū­ri­ne ei­ze­ge­ze [1]  - se­no­vės he­le­ni­nės kul­tū­ros mo­de­lio pri­tai­ky­mu ki­toms, la­bai skir­tin­goms, ci­vi­li­za­ci­joms. Ci­vi­li­za­ci­jų aiš­ki­ni­mų kon­flik­tas la­bai pa­na­šus į li­te­ra­tū­ros kri­ti­kų de­ba­tus dėl teks­tų. Dis­pu­tai dėl ci­vi­li­za­ci­jų iden­ti­fi­ka­vi­mo pri­me­na de­ba­tus dėl li­te­ra­tū­ri­nio žan­ro nu­sta­ty­mo. Iden­ti­fi­ka­vi­mo pro­ble­ma yra le­mia­ma Toin­bio dar­be, nes vi­sos jo iš­tir­tos ci­vi­li­za­ci­jos es­ti tos pa­čios rū­šies at­mai­nos.

Ar­tū­ras Lav­džo­jus (Art­hur Lo­ve­joy), pir­ma­sis Idė­jų is­to­ri­jos žur­na­lo (Jour­nal of the His­to­ry of Ide­as) re­dak­to­rius, kaip ir vė­liau Fren­sis Šė­fe­ris (Fran­cis Scha­ef­fer), ti­kė­jo idė­jų veiks­min­gu­mu. Lav­džo­jaus nuo­mo­ne, mes su­pran­ta­me kul­tū­rą, su­vo­kę jos pa­grin­di­nes idė­jas. Jis ypač do­mė­jo­si, kaip tam tik­ros idė­jos, pa­vyz­džiui, ro­man­tiz­mas ar­ba evo­liu­ci­ja, „per­si­kė­lė" į sri­tis, su ku­rio­mis ne­tu­rė­jo jo­kio lo­gi­nio ry­šio. Idė­ja, ku­ri gi­mė bio­lo­gi­jo­je (pvz., evo­liu­ci­jo­je), ga­li pa­si­ro­dy­ti me­ne, lo­gi­ko­je ar net­gi re­li­gi­jo­je. Pa­vyzdžiui, de­vy­nio­lik­ta­me amžiu­je ne tik gam­ta, bet ir re­li­gi­ja bu­vo lai­ko­ma pa­val­di evo­liu­ci­niam vys­ty­mui­si.

Idė­jos vei­kia daug kul­tū­ros as­pek­tų. Fran­kli­nas Bo­me­ris (Fran­klin Bau­mer) pa­ra­šė „idė­jų is­to­ri­ją" nuo sep­ty­nio­lik­to iki dvi­de­šim­to am­žiaus, pa­ro­dan­čią kaip „ta­pi­mo" ka­te­go­ri­ja pa­laips­niui nu­ga­li „bu­vi­mo" ka­te­go­ri­ją. Per šios ide­o­lo­gi­nės dra­mos priz­mę Bo­me­ris aiš­ki­na daug kul­tū­ri­nių reiš­ki­nių, taip pat ir me­ną, li­te­ra­tū­rą ir te­olo­gi­ją. Kas sly­pi idė­jo­je? Anot Bo­me­rio, jei ima ka­ra­liau­ti „ta­pi­mas" ar­ba nuo­la­ti­nis kei­ti­ma­sis, tuo­met vi­soms ne­kin­tan­čioms ka­te­go­ri­joms ir ab­so­liu­tams ne­be­lie­ka vie­tos: „Įdo­mu, kiek dar iš­tvers ci­vi­li­za­ci­ja, pa­grįs­ta tik ta­pi­mo ka­te­go­ri­ja?" [2] 

Priešin­gai ne­gu fi­lo­so­fai, ku­rie ma­no, kad idė­jos yra her­me­neu­ti­nis rak­tas, at­ra­ki­nan­tis kul­tū­ros ir jos rai­dos pras­mę, Fer­nan­das Bro­de­lis (Fer­nand Brau­del), pran­cū­zų is­to­riog­ra­fi­jos mo­kyk­los „An­na­les" įkū­rė­jas, tei­gė, kad mes ge­riau­siai su­pra­si­me is­to­ri­ją, žvelg­da­mi į ją per „pa­pras­to žmo­gaus", o ne „di­džio­jo žmo­gaus" dar­bus. Užuot su­tel­kęs dė­me­sį į ka­ra­lių ir fi­lo­so­fų veiks­mus ir raš­tus, Bro­de­lis ti­ria kas­die­nio gy­ve­ni­mo do­ku­men­tus: į skal­byk­las ati­duo­da­mų skal­bi­nių są­ra­šus, baž­ny­ti­nių žur­na­lų įra­šus ir pan. „An­na­les" mo­kyk­los at­sto­vai ma­no, kad kul­tū­ros is­to­ri­ja tu­ri bū­ti ra­šo­ma „ho­ri­zon­ta­liai" - t. y., ti­riant pla­či­ą­ją so­cia­li­nę ap­lin­ką, o ne „ver­ti­ka­liai", t. y. do­min­tis tik di­džių­jų mąs­ty­to­jų (dau­giau­sia fi­lo­so­fų), ku­rie pra­len­kė sa­vo laik­me­tį, idė­jo­mis. Kul­tū­ros is­to­ri­kas tu­rė­tų ly­giai taip pat do­mė­tis vals­tie­čio pa­žiū­ro­mis, kaip ir fi­lo­so­fo ar­gu­men­tais. „Teks­tai", per­tei­kian­tys kul­tū­ros reikš­mę, yra ne tik di­džio­sios kny­gos, bet ir vi­sa, kas su­ku­ria­ma kas­die­nio žmo­gaus dar­bo dė­ka.

Te­olo­gi­nis kul­tū­ros aiš­ki­ni­mas

Kor­ne­li­jus Van Ti­lis (Cor­ne­lius Van Til) te­olo­gi­jos stu­den­tams vis kar­to­da­vo, jog su­kur­ta re­a­ly­bė nė­ra be­pras­mis, ne­aiš­ki­na­mas fak­tas. Ji vi­suo­met pras­min­ga, nes ją aiš­ki­na Die­vas. Tad te­olo­go už­duo­tis - „sek­ti Die­vo min­ti­mis, mąs­ty­ti, kaip Jis". Kon­tras­tas tarp se­ku­lia­rios ir te­olo­gi­nės kul­tū­ros is­to­ri­jos her­me­neu­ti­kos ga­li bū­ti iliust­ruo­tas pa­ly­gi­nant Ed­var­do Gi­bo­no (Ed­ward Gib­bon) ir Au­gus­ti­no se­no­vės Ro­mos žlu­gi­mo aiš­ki­ni­mus. Gi­bo­no Ro­mos im­pe­ri­jos sau­lė­ly­džio ir žlu­gi­mo is­to­ri­ja (His­to­ry of the Dec­li­ne and Fall of the Ro­man Em­pi­re) (1776) yra vie­na iš įspū­din­giau­sių is­to­ri­jų, pa­ra­šy­tų an­glų kal­ba. Gi­bo­nas tei­gia, kad krikš­čio­ny­bė bu­vo pa­grin­di­nė de­struk­ty­vi jė­ga im­pe­ri­jos žlu­gi­mo pro­ce­se. Ro­mos im­pe­ri­jos žlu­gi­mas reiš­kė bar­ba­riš­ku­mo ir re­li­gi­jos trium­fą. Gi­bo­no po­žiū­riu, krikš­čio­ny­bė pa­ken­kė ro­mė­nų eti­nei sis­te­mai - tai yra jų ra­cio­na­liam mo­ra­lu­mo ir at­ly­gio už jį sie­kiui. (Toks krikš­čio­ny­bės ver­ti­ni­mas yra prie­šin­gas po­zi­ty­viam Mak­so Vė­be­rio po­žiū­riui į krikš­čio­niš­ką pro­tes­tan­tiš­ką dar­bo eti­ką, ku­rios pa­grin­du jis aiš­ki­na eu­ro­pie­tiš­ko ka­pi­ta­liz­mo kul­tū­rą.) Tai­gi Gi­bo­nas siū­lo na­tū­ra­lis­ti­nį Ro­mos žlu­gi­mo aiš­ki­ni­mą, ku­ris api­bū­di­na krikš­čio­nių ti­kė­ji­mą kaip pik­ta­da­riš­ką.

Au­gus­ti­no aiš­ki­ni­mas pa­grįs­tas ti­kė­ji­mu ant­gam­ti­ne jė­ga. Jo vei­ka­las Die­vo mies­tas (Ci­ty of God) (412-426) nė­ra tik Ro­mos is­to­ri­jos in­ter­pre­ta­vi­mas; tai ap­skri­tai krikš­čio­niš­ka pa­sau­lio is­to­ri­jos fi­lo­so­fi­ja ir įžval­gi te­olo­gi­nė žmo­ni­jos kul­tū­ros bei jos re­li­gi­nių šak­nų ana­li­zė. Au­gus­ti­nas ma­tė žmo­ni­jos is­to­ri­jos ei­gą kaip ko­vą tarp dvie­jų ben­druo­me­nių: že­miš­ko­jo Žmo­gaus mies­to ir dan­giš­ko­jo Die­vo mies­to. Rem­da­mie­si die­viš­kuo­ju ap­reiš­ki­mu mes ži­no­me, kad Die­vo mies­tas (tai yra baž­ny­čia, tu­rin­ti di­des­nę tei­sę ne­gu Ro­ma bū­ti va­di­na­ma „am­ži­nuo­ju mies­tu") ga­liau­siai trium­fuos. Au­gus­ti­no aiš­ki­na­mo­ji sis­te­ma, ku­rios es­mė - die­viš­ka ap­vaiz­da - yra te­olo­gi­nė ir pri­pa­žįs­tan­ti ant­gam­ti­nį fak­to­rių. Is­to­ri­jo­je Die­vas pa­lie­ka sa­vo žen­klus, ir vi­są žmo­ni­jos kul­tū­rą rei­kia aiš­kin­ti kaip pa­de­dan­čią ar­ba truk­dan­čią Die­vo mies­to pro­gre­sui.

Au­gus­ti­no Die­vo mies­tas daž­nai trak­tuo­ja­mas kaip spe­ku­lia­ty­vi (t.y. ne­si­re­mian­ti pa­ty­ri­mu) is­to­ri­jos fi­lo­so­fi­ja. Anot Au­gus­ti­no, tik ap­švies­ta ti­kė­ji­mo pro­to akis su­vo­kia is­to­ri­nio pro­ce­so pras­mę ir reikš­mę. Nors em­pi­ri­nis ste­bė­ji­mas ga­li pa­dė­ti su­vok­ti is­to­ri­jos cik­lus, ta­čiau ne­ga­li pa­aiš­kin­ti tų cik­lų prie­žas­čių. Tiks­las, su­tei­kian­tis is­to­ri­jai pras­mę, pats yra už is­to­ri­jos ri­bų - tai es­cha­to­lo­gi­nis Die­vo dar­bas at­ei­ty­je. To­kiu at­ve­ju iš tie­sų ga­li­ma kal­bė­ti apie pa­sau­lį kaip „ge­rai su­re­ži­suo­tą", nes Au­gus­ti­nas vaiz­duo­ja pa­sau­lio is­to­ri­ją kaip dra­mą, tu­rin­čią Die­vo pa­skir­tą pra­džią, kul­mi­na­ci­ją ir pa­bai­gą. Is­to­ri­ja nė­ra cik­liš­ka; grei­čiau tai pro­gre­sy­vi li­ni­ji­nė se­ka su žmo­ni­jai skir­ta „ša­lu­ti­ne siu­že­to li­ni­ja" die­viš­ko­je ko­me­di­jo­je.

Di­de­lė­je Die­vo mies­to da­ly­je de­mas­kuo­ja­mi pa­go­niš­ki mi­tai ir že­miš­kos ver­ty­bės, ku­rios Au­gus­ti­nui yra lai­ki­nos ir re­lia­ty­vios. Ro­mos žlu­gi­mas yra kal­ti­na­mo­ji iš­va­da ne krikš­čio­ny­bei, bet nuo­dė­mei, nes Žmo­gaus mies­tui cha­rak­te­rin­ga sa­vi­mei­lė, o ne mei­lė Die­vui. Tik­ra lais­vė ir ge­ru­mas nie­ka­da ne­ga­li bū­ti pa­siek­ti egoiz­mo pa­grin­du, nes tik­ra­sis žmo­gaus pa­si­ten­ki­ni­mas ga­liau­siai pri­klau­so nuo kaž­ko aukš­tes­nio nei pa­ti žmo­ni­ja. Žmo­gui pa­si­ten­ki­ni­mą tei­kia tik Die­vo mei­lė. Au­gus­ti­no po­žiū­riu, pa­go­niš­kos kul­tū­ros reikš­mė to­kia: ego­cen­triš­kas hu­ma­niz­mas ga­liau­siai pats sa­ve suž­lug­do. 

Dvi­de­šimt pir­ma­me am­žiu­je Au­gus­ti­no kul­tū­ros aiš­ki­ni­mui gal­būt ge­riau­siai at­sto­vau­ja olan­dų-ame­ri­kie­čių re­for­ma­to­riš­ka te­olo­gi­ja. Olan­dų-ame­ri­kie­čių re­for­ma­to­riš­ka tra­di­ci­ja Kal­vi­no Die­vo su­ve­re­nu­mo prin­ci­pą pri­tai­ko vi­soms gy­ve­ni­mo sri­tims bei as­pek­tams. Kris­tus yra kul­tū­ros Vieš­pats. To­kie evan­ge­li­kai kaip Kar­las Hen­ris (Carl Hen­ry) pri­ta­ria Ab­ra­o­mui Ku­pe­riui (Ab­ra­ham Ku­y­per) ir Her­ma­nui Du­vyr­dui (Her­man Do­o­y­e­we­erd), kad krikš­čio­niš­ka­sis po­žiū­ris į pa­sau­lį ir gy­ve­ni­mą tu­ri ap­im­ti vi­sas kul­tū­ros sri­tis. [3] Ku­pe­riui kal­vi­niz­mas reiš­kia Kris­taus vieš­pa­tys­tės pri­pa­ži­ni­mą vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se. 1880 me­tais jis įkū­rė Lais­vą­jį Ams­ter­da­mo uni­ver­si­te­tą, ku­ria­me bu­vo mo­ko­ma, kaip Bib­li­ja ga­li bū­ti tai­ko­ma vi­siems gy­ve­ni­mo ir mąs­ty­mo as­pek­tams. Kul­tū­ra nė­ra neut­ra­li, ne­te­o­lo­gi­nė, o iš pri­gim­ties re­li­gi­nė. Kiek­vie­na skulp­tū­ra, kiek­vie­nas fil­mas, ro­ma­nas, pa­sta­tas, kiek­vie­na žmo­gaus lais­vės iš­raiš­ka ko­kia nors kon­kre­čia for­ma su­po­nuo­ja tam tik­rą pa­sau­lė­žiū­rą, įsi­ti­ki­ni­mų ir idė­jų sis­te­mą apie pir­mi­nės re­a­ly­bės ir gė­rio pri­gim­tį.

Ku­pe­riui di­cho­to­mi­ja tarp šven­to ir se­ku­lia­raus yra nie­ko ver­ta, jei že­mė, ir vi­sa kas yra jo­je, iš tik­rų­jų pri­klau­so Vieš­pa­čiui. Jo­kia žmo­gaus veik­la nė­ra re­li­giš­kai neut­ra­li: „Ne­abe­jo­ju, kad mū­sų san­ty­kio su Die­vu sam­pra­ta le­mia vie­no­kią ar ki­to­kią gy­ve­ni­mo kon­cep­ci­ją". [4] Ku­pe­ris vaiz­duo­ja ne du mies­tus, bet du po­žiū­rius į pa­sau­lį ir gy­ve­ni­mą: mo­der­nis­ti­nį, pa­grįs­tą na­tū­ra­lis­ti­niais prin­ci­pais, ir kal­vi­nis­ti­nį, pa­grįs­tą krikš­čio­niš­kais prin­ci­pais. [5] Pa­vyz­džiui, Ku­pe­ris tei­gia, kad nors pats Kal­vi­nas ir ne­tu­rė­jo me­ni­nių po­lin­kių, jo te­olo­gi­nis Kris­taus vieš­pa­tys­tės prin­ci­pas lė­mė ir jo po­žiū­rį į me­ną kaip į die­viš­ką do­va­ną. Me­nas Kal­vi­nui nė­ra tik na­tū­ros imi­ta­ci­ja, bet prie­mo­nė at­skleis­ti aukš­tes­nę re­a­ly­bę nei mū­sų da­bar­ti­nis puo­lęs pa­sau­lis. Me­nas pa­de­da mums pa­jus­ti ne tik kū­ri­ni­jos nuo­puo­lį, bet ir jos at­pir­ki­mo gro­žį. Toks me­nas yra tik­res­nis nei me­nas, ku­ris tik imi­tuo­ja mū­sų kri­tu­sią da­bar­tį. Me­no įkū­ny­tos ver­ty­bės yra ne­abe­jo­ti­nai re­li­gi­nės; me­nas kal­ba te­olo­gi­niais tei­gi­niais.

Du­vyr­das, ki­tas olan­dų kal­vi­nis­tas, pa­na­šiai įro­di­nė­ja, kad kul­tū­ros šak­nys vi­suo­met yra re­li­gi­nės. Du­vyr­das tvir­ti­na, kad kiek­vie­na kul­tū­ra su­dva­si­na­ma „pa­grin­di­nio re­li­gi­nio mo­ty­vo". [6] Šis pa­grin­di­nis mo­ty­vas yra svar­biau­sia in­di­vi­do ar­ba vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo kryp­tis, jos „šir­dis". Kiek­vie­na kul­tū­ra iš es­mės yra ska­ti­na­ma ar­ba Die­vą pri­pa­žįs­tan­čio, ar­ba Die­vą ne­igian­čio mo­ty­vo. Šie pa­grin­di­niai mo­ty­vai yra ne tik jė­gos, for­muo­jan­čios kul­tū­ras ir ben­druo­me­nes, bet ir „her­me­neu­ti­niai rak­tai su­pras­ti ir pa­aiš­kin­ti is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pe­ri­odus bei mo­de­lius". [7]  Tai­gi Du­vyr­das Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jos is­to­ri­ją aiš­ki­na per „pa­grin­di­nio re­li­gi­nio mo­ty­vo", for­muo­jan­čio kul­tū­rą, priz­mę. Jei kul­tū­ros yra teks­tai, tuo­met Du­vyr­das sie­kia iš­si­aiš­kin­ti jų „pai­nią gra­ma­ti­ką".

Tai, ką ki­ti mąs­ty­to­jai va­di­no am­žiaus „dva­sia", Du­vyr­dui yra re­li­gi­nė dva­sia, - pri­pa­žįs­tan­ti ar­ba ne­igian­ti Die­vo vieš­pa­tys­tę kul­tū­rai ir kū­ri­ni­jai. Du­vyr­das pa­grin­di­nį krikš­čio­niš­ką­jį mo­ty­vą įvar­di­ja taip: su­kū­ri­mas-­nuo­puo­li­s-at­pir­ki­mas. Vie­na ver­tus, žmo­ni­jos kul­tū­ra vi­suo­met bus pa­žen­klin­ta nuo­puo­lio, ki­ta ver­tus, at­pir­ki­mas reiš­kia, kad žmo­ni­jos kul­tū­ra tu­rė­tų ak­ty­viai Dva­sios jė­ga pa­tvir­tin­ti Die­vo val­džią vi­sai kū­ri­ni­jai. Du­vyr­do sche­mo­je mo­der­ni kul­tū­ra ky­la iš Kan­to „gam­tos ir lais­vės" pa­grin­di­nio mo­ty­vo, ne­igian­čio gy­ve­ni­mo ir min­ties re­li­gi­nį po­bū­dį. Užuot pri­pa­ži­nu­si Die­vo val­džią vi­soms gy­ve­ni­mo ir min­ties as­pek­tams, mo­der­ni kul­tū­ra, su­dva­sin­ta lais­vės ir gam­tos pa­grin­di­nio re­li­gi­nio mo­ty­vo, pa­skel­bė sa­vo au­to­no­mi­ją. Pa­sau­lio sce­no­je tel­pa tik gam­ta bei na­tū­ra­lis­ti­niai fak­tai ir lais­vi žmo­nės su pa­čių su­si­kur­to­mis ver­ty­bė­mis. To­dėl mo­der­nus žmo­gus pats sau įsta­ty­mas. Mo­der­ni kul­tū­ra yra pa­pras­čiau­siai šio pa­grin­di­nio mo­ty­vo iš­raiš­ka.

 

[1] Ei­ze­ge­zė yra sa­vo su­pra­ti­mų teks­to pras­mei pri­me­ti­mas (vert. past.).
[2] Fran­klin Bau­mer, Mo­dern Eu­ro­pe­an Thought: Con­ti­nui­ty and Chan­ge in Ide­as, 1600-1950 (New York: Mac­mil­lan, 1977), p. 23.
[3] Žr. Ge­or­ge M. Mars­den, „Re­for­med and Ame­ri­can", Re­for­med The­o­lo­gy in Ame­ri­ca, ed. Da­vid F. Wells (Grand Ra­pids, Mich.: Eerdmans, 1985), pp. 1-12, no­rė­da­mi su­ži­no­ti apie „kul­tū­ra­lis­ti­nę" tra­di­ci­ją re­for­ma­tų te­olo­gi­jo­je.
[4] Ku­y­per, Lec­tu­res on Cal­vi­nism, p. 24.
[5] Ku­pe­ris ma­nė, kad kal­vi­niz­mas krikš­čio­niš­ką prin­ci­pą - Kris­taus vieš­pa­tys­tė - įkū­ni­ja ty­riau ir nuo­sek­liau nei ki­ti krikš­čio­niš­ki ju­dė­ji­mai (Ten pat, p. 17).
[6] Žr. C. T. McIn­ty­re sky­rių apie Du­vyr­dą Re­for­med The­o­lo­gy in Ame­ri­ca, ed. Da­vid F. Wells (Grand Ra­pids, Mich.: Eerdmans, 1985), p. 172-85.
[7] Žr. Paul Til­lich, The Cou­ra­ge to Be (New Ha­ven, Conn.: Yale Uni­ver­si­ty Press, 1952), p. 40-63.

Gerai surežisuotas pasaulis (III)
Gerai surežisuotas pasaulis (II)
Gerai surežisuotas pasaulis (I)

Bendrinti: