Tik per Jėzaus kraują

„Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per Tą, kuris mus pamilo“ (Romiečiams 8,37).

 

Mes ateiname pas Kristų atleidimo, o paskui dažnai grįžtame prie įstatymo, kad gautume jėgų kovoti su nuodėme. Todėl Paulius sudrausmina mus: „O neprotingi galatai! Kas jus apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai? Noriu jus paklausti tik vieno dalyko: ar jūs gavote Dvasią įstatymo darbais, ar klausydami tikėjimo? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję Dvasia, dabar užbaigsite kūnu?“. Nešk savo nuodėmes prie Kristaus kryžiaus, nes senasis žmogus nukryžiuotas gali būti tik ten; mes nukryžiuoti kartu su Juo. Vienintelis ginklas kovai su nuodėme yra ietis, pervėrusi Jėzaus šoną. Štai pavyzdys. Nori nugalėti piktą savo būdą? Kaip imsiesi šio darbo? Labai galimas daiktas, kad dar niekada nebandei ateiti pas Jėzų su šia problema. O kaip aš gavau išgelbėjimą? Atėjau pas Jėzų toks, koks buvau, tikėdamas, kad Jis mane išgelbės. Ar taip pat susidorosiu ir su savo piktumu? Taip, tai vienintelis būdas jį nužudyti. Turiu eiti su juo prie kryžiaus ir pasakyti Jėzui: „Viešpatie, aš tikiu, kad tu išvaduosi mane nuo jo“. Tai vienintelis būdas kirsti nuodėmei mirtiną smūgį. Gal tu godus? O gal jauti, kaip pasaulis tave apraizgo? Gali kovoti su blogiu, kiek tau patinka, bet jei tai yra tavo nuodėmė, niekaip kitaip iš jos neišsilaisvinsi – tik per Jėzaus kraują. Nešk ją pas Kristų. Pasakyk jam: „Viešpatie, aš Tavim pasitikėjau. Tavo vardas yra Jėzus, nes Tu gelbsti savo žmones iš jų nuodėmių. Viešpatie, tai viena iš mano nuodėmių – išgelbėk mane nuo jos!“. Ritualai,  kaip numarinimo priemonės, be Kristaus nieko nereiškia. Tavo maldos, tavo ašaros, tavo atgailos – visa tai kartu sudėjus be Jo nieko nevertos. Niekas, išskyrus Jėzų, negali silpnų nusidėjėlių  ar bejėgių  padaryti gerų. Jei norime tapti nugalėtojais, turime žinoti, kad jais tapsime tik per Tą, kuris mus pamilo. Mūsų laurai turi augti Getsemanės sode, tarp Jo alyvmedžių.
 

C. H. Spurgeon

Bendrinti: