Velykinė kelionė į save (III)

Tęsiame velykinę kelionę į save – tai jau trečioji kelionės dalis. Prisiliesti prie savo gelmės ne visada paprasta, ypač jei išgyvename asmens raidos pokyčius ar tam tikrus gyvenimo lūžio momentus. Tai reiškia kartais susitikti su liūdinčiu, pykstančiu, abejojančiu, nusivylusiu savimi, tenka sutikti save nepatrauklųjį, kad priėmęs save tokį, koks esi, bet savo trapume išvydęs Dievo meilę sutiktum Prisikėlimo rytą – naują savo gyvenimo rytą. Tai Tiesos akimirka, akistata su savimi ir Jo malone…

Daug psichologų ir teologų pastebi, kad spręsdami savo gyvenimo sunkumus ir problemas dažnai mes imamės įvairiausių nereikalingų darbų – dedame dar daugiau pastangų, vargstame ilgiau, kol visai prarandame ramybę ir poilsį… Yra pastebėta, kad žmogus yra pasiruošęs daryti viską, atlikti daug energiją eikvojančių judesių, kad tik išvengtų to žemiausio taško – savianalizės / kontempliacijos – susitikimo su savimi ir su Dievu (Brene Brown). Bet gyventi visavertį gyvenimą – tai priimti save ir gebėti save atiduoti kitiems. Tai reiškia siekti nuolat peržvelgti savo istoriją, stiprinti savivertę ir praturtinti savo gyvenimo istoriją naujomis įžvalgomis, atsisakant klaidinančių minčių ir ieškant Tiesos pažinimo.

Kristaus kelias į Prisikėlimo rytą ėjo per Jeruzalę, kur Jis patyrė pažeminimą ir atstūmimą, Getsemanės sodą ir Golgotos kalną. Jis pažino save atmestą, pažino abejojantį ir degantį dėl vidinės agonijos, o galiausiai pažino save ant kryžiaus, atiduodantį gyvybę už kitus, mylintį ir visiems atleidžiantį. Kartais, priklausomai nuo to, kokiose gyvenimo aplinkybėse atsiduriame, savęs pažinimas gali būti skausmingas, bet visa tai veda į atvirą savęs priėmimą ir Prisikėlimo ryto atsinaujinimą.

Linkiu praturtinti savo gyvenimo pasakojimą naujomis įžvalgomis Kristuje ir sutikti Velykų rytą atsinaujinus Dievo malonėje!

KOVO 21 D.

Pamąstykime:

Apie kokius tikslus galvoji ir ko šiuo metu sieki?

Psalmė:

Man gera artėti prie Dievo. Viešpačiu Dievu aš pasitikiu, kad pasakočiau apie visus Tavo darbus (Ps 73, 28).

Malda:

Viešpatie, Dieve, esi Kelrodė mano gyvenimo Žvaigždė, kuri veda mane gyvenimo keliu. Kasdien, kiekvieną savaitę, kasmet Tu kvieti siekti gerų ir taurių tikslų. Vieni iš tų tikslų artimesni ir siektini dabar, kiti – tolimesni ir trokštami pasiekti ateity. Man gera artėti prie Tavęs ir žinoti, kad Tavo ranka visada su manimi – šiandien, rytoj ir per amžius! Amen.

KOVO 22 D.

Pamąstykime:

Koks dalykas verčia tave jaustis blogai, bet tu vis tiek tai darai? Kas veikia tave destruktyviai? Ką reikėtų liautis daryti?

Psalmė:

Neatiduok savo balandėlio gyvybės žvėrims ir nepamiršk amžinai vargšų susirinkimo… Nepalik prispaustųjų gėdingai trauktis! Vargšai ir skurdžiai tegiria Tavąjį vardą! (Ps 74, 19. 21).

Malda:

Jėzau, Tu esi mano apsauga visose gyvenimo aplinkybėse – ir tada, kai jos kelia nemalonius jausmus, nerimą. Padėk man aiškiai pamatyti, kas šiandien destruktyviai veikia mano gyvenimą ir suteik jėgų išsivaduoti, palikti tai, kad nebūčiau primetamų aplinkybių ar savo neigiamų jausmų įkaitas. Vaduok mane nuo ryto iki vakaro, Viešpatie! Amen.

KOVO 23 D.

Pamąstykime:

Kaip tu stiprini ir palaikai save? Kaip veikia tavoji savęs palaikymo sistema? Kuo gali ją sustiprinti?

Psalmė:

Dievas yra mano Karalius nuo seno; Jis gelbsti žemės viduryje. Tau paliepus ištrykšta šaltiniai ir sraunūs upeliai, o vandeningos upės išdžiūsta. Tavo yra diena ir naktis. Tu sukūrei šviesą ir saulę. Tu nustatei žemės ribas, Tu padarei vasarą ir žiemą (Ps 74, 12. 15–17).

Malda:

Viešpatie, Tu esi mano palaikytojas per amžius! Tu nustatei žemės ribas ir padedi man apsibrėžti vidines asmenybės ribas. Tu teiki suvokimą, kaip man išgyventi „dienas“ ir „naktis“, „vasaras“ ir „žiemas“. Padėk man sukurti vidinio savęs stiprinimo sistemą, kuri maitintų ir gaivintų mano vidinį žmogų. Amen.

KOVO 24 D.

Pamąstykime:

Ką labiausiai norėtum išgirsti kitus apie tave kalbant? Kokia žinia, kokie žodžiai labiausiai tave padrąsintų?

Psalmė:

Tu palaistai vagas, sulygini grumstus, lietumi suminkštini žemę ir palaimini želmenimis. Tu apvainikuoji metus derliumi, Tavo takai pilni riebalų. Žaliuoja tyrų ganyklos, džiūgauja pasipuošusios kalvos. Pievos pilnos avių, slėniuose vešliai auga javai. Jie linksmai šūkauja ir gieda (Ps 65, 10–13).

Malda:

Viešpatie, padėk mums matyti vieniems kituose tai, kas gera, kas ugdo, kelia, statydina ir įkvepia. Padėk mums drąsinti vienas kitą. Tegul geri žodžiai kaip lietus suminkština mūsų ir mūsų draugų širdis. Tegul sotūs žodžiai kaip riebalai sutepa žaizdas ir linksmumas tepripildo mūsų dienas. Amen.

KOVO 25 D.

Pamąstykime:

Kas tau iš tiesų geriausiai sekasi? Ką moki geriausiai?

Psalmė:

Teisieji tegu linksminasi ir džiūgauja prieš Dievą, tedžiūgauja neapsakomai. Jo vardas yra Viešpats. Džiūgaukite Jo akivaizdoje! (Ps 68, 3–4).

Malda:

Viešpatie, Tu leidi mums džiaugtis Tavo akivaizdoje Tavo ir savo darbais. Džiaugtis tuo, kad taip nuostabiai mus apdovanojai. Ačiū, jog galime būti naudingi žmonėms tomis geriausiomis savybėmis, kurias išlavinome ir galime pasitarnauti. Dėl to džiūgaujame Tavyje…  Amen.

KOVO 26 D.

Pamąstykime:

Kokio savęs labiausiai gėdijiesi? Kaip atrodo tavo tamsioji pusė? Kas yra didžiausia tavo gėda šiandien?

Psalmė:

Išgelbėk mane iš dumblo, kad nenugrimzčiau, ištrauk iš gilių vandenų, išvaduok iš piktų priešų. Teneužlieja manęs vandens srovė, tenepraryja gelmė ir teneįtraukia manęs duobė. Viešpatie, išklausyk mane dėl savo malonės gausos! Pažvelk į mane gailestingai…  skubiai išklausyk mane! (Ps 69, 14–17).

Malda:

Dieve, tu matai tai, ko gėdijuosi labiausiai. Padėk man išgyventi tą gėdos jausmą ir išvaduok mane nuo „vidinių priešų“, kurie gniuždo ir griauna Tavo vertę ir orumą manyje. Leisk patikėti, kad esu Tau priimtinas ir mylimas, kad nustočiau smerkti save savo paties ir kitų akivaizdoje, kad mano kojos nenugrimztų į vidinę bedugnę, bet atsispirtų nuo Tavo malonės Uolos. Amen.

KOVO 27 D.

Apmąstykime:

Ką galėtum šiandien padaryti, už ką ateityje sau padėkotum?

Psalmė:

Tai matydami linksminasi nuolankieji, ir atgis širdys tų, kurie ieško Dievo. Jo tarnų vaikai paveldės tą žemę, o Jo vardą mylintys gyvens joje (Ps 69, 32. 36).

Malda:

Dieve, renkuosi eiti Tavo keliu, kad Tavo žvilgsnis, išmintis ir meilė mane lydėtų per visas gyvenimo dienas. Meldžiu, kad mano pasirinkimai šiandien būtų geri man, mano artimiesiems ir tinkami Tavo akyse. Prašau, kad tie sprendimai pagerintų mano dvasinį, psichologinį, intelektualųjį ir fiziologinį gyvenimą. Amen.

KOVO 28 D.

Apmąstykime:

Kas yra tavo herojai ir pavyzdžiai? Kokios jų savybės tave žavi?

Psalmė:

Tesidžiaugia ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie ieško Tavęs, ir tesako: ‘Didis yra Dievas!’, kurie myli Tavo išgelbėjimą (Ps 70, 4).

Malda:

Viešpatie Dieve, dėkoju Tau už žmones, kuriuos man dovanojai: už dvasinius mokytojus, ganytojus, mentorius, už draugus, už gyvenimo, tikėjimo ir drąsos būti savimi pavyzdžius. Padėk man nepamiršti bei vertinti jų indėlį ir pozityvią įtaką. Amen.

KOVO 29 D.

Pamąstykime:

Pagal kokius žodžius, vertybes ar įsitikinimus norėtum gyventi? Koks tavo gyvenimo credo?

Psalmė:

Kokios mielos Tavo buveinės, kareivijų Viešpatie! Alpsta mano siela ir ilgisi Viešpaties kiemų. Mano širdis ir kūnas šaukiasi gyvojo Dievo. Palaiminti, kurie gyvena Tavo namuose: jie nuolat giria Tave! Palaimintas žmogus, kuris randa stiprybę Tavyje, kuris keleivis savo širdyje. Keliaudami išdegusiu slėniu, jie šaltiniu jį paverčia, ankstyvasis lietus jį padengia palaiminimais. Jie eina iš jėgos į jėgą, kol Dievą Sione išvysta (Ps 84, 1–2. 5–7).

Malda:

Tu, Jėzau, esi didžiausias mano didvyris. Mano siela ilgisi Tavęs. Tavyje aš randu gyvenimą, Tu pripildai mano gyvenimo kelionę daugybe nuostabių akimirkų, vaizdų, patirčių, pažinimo ir laimės. Tu dovanoji mano lūpoms gyvenimo šūkį – įdedi jį į lūpas lyg giesmę, kurią esu pašauktas (-ta) sugiedoti… Būk pašlovintas, Viešpatie! Amen.

KOVO 30 D.

Apmąstykime:

Kokias teigiamas ar neigiamas etiketes aptinki savyje, kurios pridengia, paslepia tikrąjį tave?

Psalmė:

Saugok mano sielą!.. Gelbėk savo tarną, kuris pasitiki Tavimi! Tu esi mano Dievas (Ps 86, 2).

Malda:

Viešpatie, Tu mane geriausiai pažįsti ir padedi gyventi tiesoje. Padėk man suprasti, pažinti save ir būti tokiu, kokį mane sukūrei, neprisiimti viso to, kas nesu aš (iliuzijų, stereotipų, nuomonių), ar tai būtų gera, ar bloga. Amen.

KOVO 31 D.

Apmąstykime:

Pabandyk suformuluoti, kaip tu parodysi meilę, pagarbą ir atjautą sau kasdien?

Psalmė:

Jie giedos: „Visos mano versmės yra Tavyje!“ (Ps 87, 7).

Malda:

Jėzau, Tu esi mano gyvenimo versmė. Tavy aš esu aš. Tu palaikai mano šeimą, artimuosius, mano draugus, gyvenimą, darbus ir pasirinkimus. Tegul Tavo gaiviosios versmės kasdien skalauja mano esybę. Padėk man patirti meilę ir mylėti, padėk priimti pagarbą ir gerbti, padėk priimti kitų atjautą ir atjausti taip, kaip Tu mus visus atjautei, tapdamas žmogumi, nešdamas mūsų kaltes, silpnumus ir nuodėmes ant kryžiaus. Tavo atjautoje ir meilėje susitinkame su Tavimi, nes Tu atėjai ne teisti, bet gelbėti pasaulio. Atverk kasdien manyje savo Prisikėlimo malonę! Amen.

BALANDŽIO 1 D. – VELYKOS

SVEIKI SULAUKĘ VELYKŲ – NUOSTABAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMO RYTO!

 

http://www.ramioslankos.lt/

Bendrinti: