Maldos grandinė balandžio mėnesį

Balandžio mėnesį kviečiame melstis ir dėkoti Viešpačiui už Kauno krašto bažnyčias: Kauno, Kėdainių, Jonavos ir Raseinių Tikėjimo žodžio bažnyčias.

Kauno bažnyčia Tikėjimo žodis - balandžio 1-7 d.


Poreikiai:
•    kad giliau pažindami Kristų, naujai susižavėtume Evangelija, gyventume ja ir dalintumėmės su miesto žmonėmis;
•    ramybės ir malonės šeimoms, kad vaikai patirtų Dievo malonės realumą;•    Dievo pagalbos, išminties ir vedimo dėl patalpų bažnyčios susirinkimams nuomos ar įsigijimo (patalpų, kurias dabar nuomojame bažnyčios susirinkimams, savininkai bankrutavo, ir mūsų padėtis neapibrėžta net artimai ateičiai);
•    melstis ir dėkoti už pastorius, jų šeimas, pamokslininkus, jaunimo, paauglių, vaikų, namų grupių, šlovinimo, Evangelijos skelbimo ligoninėse, labdaros, tvarkos palaikymo tarnavimus ir „Ganytojo“ redakcijos padalinį.

Padėka Dievui:
•    už Viešpaties malonę ir ištikimybę;
•    už tai, kad Dievas kreipia bažnyčios žmonių širdis į savo Žodį ir moko bendrystės;
•    už praėjusių metų renginius, kurių metu buvo skelbiama Evangelija, ir jų metu paliestus žmones.

Kėdainių bažnyčia Tikėjimo žodis - balandžio 8-14 d.

Poreikiai:
•    kad bažnyčia taptų namais kiekvienam ateinančiam žmogui;
•    kad augtų ir plėstųsi paauglių tarnavimas, kad Dievas liestų paauglių širdis ir keistų gyvenimus;
•    kūrybingumo skelbiant Evangeliją, ir kad Evangelijos skelbimas būtų vaisingas;
•    Dievo pagalbos sprendžiant finansinius poreikius, susijusius su pastato apšiltinimu ir renovacija;
•    kad Dievas stiprintų, saugotų ir vestų pastorių, jo šeimą bei visus tarnautojus ir jų šeimas.

Padėka Dievui:
•    už nuosavą pastatą;
•    už žmones, pamokslaujančius Dievo žodį;
•    už tai, kad bendruomenė turi pastorių, ir už kiekvieną tarnaujantį žmogų.

Jonavos bažnyčia Tikėjimo žodis - balandžio 15-21 d.

Poreikiai:
•    trokštame karštos, klusnios meilės Viešpačiui, Jo žodžiui;
•    švelnios tarpusavio meilės, nuoširdžios brolystės;
•    Šventosios Dvasios dovanų tarnystės labui;
•    ištvermės ir išminties sunkumuose;
•    kad bendruomenė sugebėtų aktualiai atsakyti į dvasinius, moralinius, socialinius visuomenės poreikius;
•    už nuosavus maldos namus.
   
Dėkojame Dievui:
•    kad Jis ištikimai ir rūpestingai globoja bendruomenę nuo pat jos užgimimo dienos;
•    už ramybę: galime netrukdomai rinktis, tarpusavyje sutarti bei atvirai liudyti Gelbėtoją žmonėms;
•    už pamokslaujamą sveiką, ugdantį žodį;
•    už atsakytas maldas.

Raseinių bažnyčia Tikėjimo žodis - balandžio 22-28 d.

Poreikiai:
•    už bažnyčios narius ir lankytojus: kad vis giliau pažintų Kristaus meilę, suvoktų savo pašaukimą, tapatybę, įsitvirtintų juose bei pasišvęstų tarnystei; už sielų išgydymą, santykių šeimose atstatymą/sutvirtinimą, kantrybę ir ištvermę išbandymuose;
•    Dievo vedimo pasiekti miesto ir apylinkių žmones gelbstinčia Žinia, griaunant įsisenėjusį sektos mitą; drąsos tikintiesiems ne tik gyvenimu, bet ir žodžiu liudyti savo aplinkoje Kristaus Evangeliją, ir drąsos bei malonės naujai įtikėjusiems prisijungti prie bendruomenės, o nuklydusiems tikėjimo namiškiams sugrįžti;
•    už jaunimo tarnavimo augimą;
•    už vaikų tarnavimą: kad jis bręstų ir augtų;
•    už multimedijos įsigijimą (nepakanka finansų);
•    už pastorę Jurgitą Kučinskienę ir jos šeimą, vyresniuosius ir tarnautojus: ištikimybės, išminties, kantrybės ir sveikatos.

Dėkojame Dievui:
•    už vienybę, meilę, pagalbą ir šiltus santykius bendruomenėje;
•    Dievo artumą ir Jo ištikimą meilę;
•    už BYF fone gimusį jaunimo tarnavimą;
•    už bažnyčios poreikius atitinkančias patalpas miesto centre.
Bendrinti: