Įžanginis Vilties festivalio renginys Kongresų rūmuose

 Kovo 13 d. Vilniaus Kongresų rūmuose vyko įžanginis renginys, skirtas pasiruošimui šį rudenį Lietuvoje vyksiančiam evangelizaciniam Vilties festivaliui su Franklinu Grahamu.Į šį Vilties festivalio paskelbimo ir pristatymo tarnavimą susirinko per 900 tikinčiųjų iš Vilniaus ir kitų mūsų šalies miestų evangelinių bažnyčių.

Renginyje pasveikinimo žodį  tarė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ vyr. pastoriaus Giedriaus Saulyčio (negalėjusio dalyvauti dėl daktaro disertacijos gynimo Londone) palinkėjimą perskaitė pastorius Darius Širvys. Vilties festivalio direktorius dr. Viktoras Hammas pasakė liudyti Kristų ir tikinčiųjų vienybės siekti įkvepiantį pamokslą pagal Luko evangelijos penkto skyriaus pasakojimą apie paralyžiuotąjį, kurį vyrai ant neštuvų nuleido ties Jėzumi, praardę namo stogą.

Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys renginio dalyvius supažindino su Vilties festivalio programa ir pasiruošimo darbais, ragindamas tikinčiuosius aktyviai dalyvauti šioje visai Lietuvai reikšmingoje Evangelijos skelbimo šventėje. Taip pat buvo parodyti filmuotos vaizdo medžiagos fragmentai iš pastaraisiais metais vykusių Vilties festivalių Moldovoje, Ukrainoje, Rumunijoje, Estijoje, Latvijoje. Renginys buvo praturtintas plačia muzikine programa: giedojo jungtinis Vilniaus evangelinių bažnyčių choras, kurį sudarė per 100 žmonių (dirigentė Edita Tamoševičienė), solistai Vaidas Vyšniauskas ir Judita Leitaitė, Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ šlovinimo ir instrumentinė grupė, vaikų choras „Valio“.

Vilties festivalis, spalio 28-30 d. vyksiantis Vilniuje, „Siemens“ arenoje, bus visai Lietuvai reikšmingas krikščioniškas renginys. Festivalio organizatoriai, kviesdami susiburti šiam renginiui Lietuvos evangelines bažnyčias, laiške jų vadovams rašė:„Neabejojame, kad vienas didžiausių nūdienos Lietuvos žmonių poreikių yra dvasinis - tai poreikis Dievo žodžio ir išganingos mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos. Mes kartu susibūrę galime pasitarnauti Dievo šlovei ir žmonių išganymo labui. Ši atsakomybė per visą Bažnyčios istoriją gulasi jai ant pečių kaip svarbiausia našta. Mes tikimės, kad Gerosios naujienos skelbimo šventė, kurią mes pavadinome Vilties festivaliu, labiau suvienys Lietuvos bažnyčias, didžiai palaimins tikinčiuosius, o Evangelijos žodis atgaivins daugelį Dievo nepažįstančių sielų.“

Į šį kvietimą atsiliepė per 200 mūsų šalies kriščioniškų bendruomenių. Už Vilties festivalio Lietuvoje rengimą atsakinga festivalio valdyba, kurios nariai yra: dr. Viktoras Hammas, festivalio direktorius (Billy Grahamo Evangelistinė asociacija); dr. Giedrius Saulytis, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ vyr. pastorius (valdybos pirmininkas); Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas (valdybos vicepirmininkas); Tomas Šernas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas (valdybos vicepirmininkas); Rimantas Kupstys, Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas (festivalio komiteto pirmininkas); Christophas Haegele, Lietuvos Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas; pastorius Irmantas Pinkoraitis (Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga); Vytautas Umbrasas, atstovas ryšiams su valstybės valdžios institucijomis.Vilties festivalio pasiruošimo darbus vykdo 19 komitetų (pastorių, maldos, choro, jaunimo, vaikų tarnavimo, sielovados ir t.t.), į kuriuos išrinkti skirtingų bažnyčių atstovai.

Valdybos pirmininko dr. G. Saulyčio palinkėjimas įžanginio Vilties festivalio renginio dalyviams

Žmogaus Sūnus atėjo gelbėti, kas buvo pražuvę. Kaip jums atrodo: jeigu kas turėtų šimtą avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų devyniasdešimt devynių ir neitų į kalnus ieškoti nuklydusios? Ir jei surastų - iš tiesų sakau jums - jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl devyniasdešimt devynių, kurios nebuvo nuklydusios. Taip ir jūsų Tėvas, kuris danguje, nenori, kad pražūtų bent vienas iš šitų mažutėlių (Mt 18, 11-14).

Mielieji,
Šie Evangelijos žodžiai labai vaizdžiai įvardina pagrindinį artėjančio Vilties festivalio tikslą - leisti Jėzui surasti žūstančias sielas, idant jas išganytų. „Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus“, - sako pranašas (Iz 53, 6). Dėl mūsų, paklydusių, Jėzus paliko Dangaus miesto didybę, dėl mūsų nuodėmių nesigėdijo mirti gėdingiausia žemėje mirtimi. Dievo Sūnus atėjo į mūsų susikurtus iliuzijų kalnus, surado paklydusias, sušalusias, purvinas sielas ir nusivedė prie tylių vandenų. Nemušė, nepriekaištavo. Apiplovė savo krauju, mums tapusiu gyvybės vandeniu. Numaldė peršinčias sielas. Pagirdęs, pasotinęs pašaukė į Kelionę. Paskui save į miestą Dangaus.

Nenorime ten eiti vieni. Tad apie mylintį Jėzų kalbame kitiems. „Ir jus Viešpats myli. Ir jūsų stropiai ieško. Ir jums atleis, padės, išgydys.“ Tebūna Vilties festivalis vilties švyturiu audringoj nakty ieškantiems saugaus, išsvajoto Uosto. Tepadeda Dievas mums, jau patikėjusiems, pamiršti savo ambicijas ir nesutarimus. Nes Vilties festivalio (ir pasiruošimo jam) metu Jėzus, vyriausiasis mūsų sielų Ganytojas, ieško nuklydusių, gelbsti tuos, kurie yra pražuvę. O mes, būdami tarp tų devyniasdešimt devynių paliktųjų, supraskime - ne dėl mūsų, tikinčių, šis renginys. Dėl žūstančių! Kuo daugiau jų Jėzus atras, tuo labiau Dievas pašlovintas bus. Tad ką mums daryti? Mes turime melstis, kiek galime patarnauti ir prisidėti - kiekvienas ta dovana, kurią gavome iš Viešpaties. Tik negalvokime apie save, apie mūsų poreikius, savęs nesureikšminkime. Tuomet tikrai sulauksime Viešpaties, sugrįžtančio iš kalnų. Ir ne vieno. Su dideliu būriu atrastų, kurie buvo pražuvę, bet dabar štai gyvi, kaip mes. Pagausėjusios kaimenės pradžiugina Dangaus angelus. Tačiau žemėje esančiųjų ilgesys ir didžiausia Viltis išlieka viena - Jėzus.

Jam vienam šlovė tekyla!

Jūsų bendrakeleivis
Giedrius Saulytis,
Vilties festivalio valdybos pirmininkas
Bendrinti: