Periodinės spaudos istorija

Laikraštis „Tikėjimo žodis“

Ką tik susikūrusi nepriklausoma „Tikėjimo žodžio“ bažnyčia ėmėsi leisti ekumeninį laikraštį „Tikėjimo žodis“ – pirmasis numeris dienos šviesą išvydo 1988 m. spalio 22 d., lygiai po trijų savaičių po bažnyčios paskelbimo. Redakcija, įskaitant redaktoriaus pavaduotoją Gabrielių Lukošių, siekdami suteikti laikraščiui solidumo į redakcinę kolegiją drauge su tuometiniu Tikėjimo žodžio pastoriumi Juriju Melechu pakvietė katalikų kun. dr. Juozą Pranką, tuometinį evangelikų reformatų kunigą Reinholdą Morą, poetą Sigitą Gedą ir katalikų kun. kun. Valerijų Rudzinską.

Ekumenišką laikraščio viziją atskleidžia ne vien redakcinės kolegijos sudėtis, bet ir įžanginis redaktoriaus žodis pirmame numeryje: „Laikraščio tikslas - nepaisant denominacinių skirtumų, skelbti Gerąją Naujieną apie Gyvąjį Dievą“. Laikraštėlyje straipsnius publikavo Arūnas Peškaitis, Sigitas Geda, Arvydas Juozaitis, eiles – Valerijus Rudzinskas, Algirdas Kaušpėdas. Nors laikraštis gyvavo vos trejetą mėnesių ir iš viso pasirodė penki numeriai, o kai kurie jo straipsniai aiškiai atspindi dar besiformuojančią to meto teologiją, jame galima įžvelgti vėliau suformuluotą bažnyčios viziją – pažinti Kristų ir Jo pažinimą perteikti kitiems. (Parengta pagal G. Saulyčio straipsnius „Nueitą kelią prisimenant“, skirtus Tikėjimo žodžio bendrijos dvidešimties metų sukakčiai)

Laikraštis „Bažnyčios naujienos“

Iš kitų „Ganytojo" pirmtakų reiktų išskirti „Bažnyčios naujienas“ vienu labai svarbiu aspektu: šio laikraščio numeris pateko į rankas Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenusiam lietuvių išeiviui, buvusiam metodistų kunigui Kostui Burbuliui. Netrukus pastorius Giedrius Saulytis sulaukė iš jo laiško, kuriame Kostas Burbulys be galo džiaugėsi šio laikraščio pasirodymu, nes, anot jo, taip Dievas atsakė į jo ilgametes maldas, kad Lietuvoje atsirastų evangelinė spauda. Jiems ėmus susirašinėti, kilo mintis išleisti Kosto Burbulio parengtą Biblijos vertimą dabartine normine lietuvių kalba vienoje knygoje. Po didžiulio teksto redagavimo darbo 1996 m. pavasarį dienos šviesą išvydo „Tikėjimo žodžio“ išleista Biblija – visas Šventasis raštas.

Bendrinti: