Karo kapelionų evangelikų vadovų suvažiavimas Berlyne

Lapkričio 13-14 dienomis Berlyne įvyko tradicinis Europos NATO ir jų sąjungininkų protestantų vyresniųjų karo kapelionų suvažiavimas, jame dalyvavo Evangelinės sielovados Lietuvos kariuomenėje vyriausias kapelionas kun. Rimas Mikalauskas. Berlyne susirinkę vyresnieji kapelionai pasidalino savo patirtimi, analizavo aktualias šioje tarnystėje kylančias problemas, numatė kitus įvairių tikslų ir rango tarptautinius Europos ar jos regiono susitikimus.

Visų minėtų šalių kariuomenėse veikia karo kapeliono institucija, jų tikslai tie patys, tačiau jos labai skiriasi savo organizacija ir tradicijomis, pašauktų šion tarnystėn kapelionų skaičiumi ir konfesine įvairove. Valstybės siekia užtikrinti savo karių sielovadą, tarptautinės žmogaus teisės reikalavimus, suteikia savo kariams religinę laisvę bei tikėjimo išpažinimo teisę. Evangelikų konfesijos kapelionai dominuoja JAV, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Danijos, Didžiosios Britanijos kariuomenėse. Vokietijos, Nyderlandų, Estijos, Latvijos, Vengrijos kariuomenėse evangelikų, katalikų ar stačiatikių kapelionu skaičius panašus. Austrijos, Slovakijos, Lenkijos, Prancūzijos ir kt. kariuomenėse evangelikų kapelionų yra mažuma, tačiau gerai organizuota ir kariuomenės vertinama. Visose šalyse, nepaisant vienos ar kitos konfesijos dydžio, visi kapelionai yra lygūs ir profesionaliai vieni su kitais bendradarbiauja, pagal savo galimybes vieni kitiems padeda iškilus būtinybei. Kokybiška ir profesionali karo kapelionų dvasinė tarnystė yra aukštai vertinama visų kariuomenių vadovybių, nes esmingai pagerina karių tarnavimo sąlygas, santykius. Vykdant tarptautines misijas ar pratybas, ypač didesnio masto, kur sąveikauja įvairių valstybių daliniai, kyla sielovadinio darbo koordinavimo poreikis. Vienas svarbiausių protestantų karo kapelionų suvažiavimo Berlyne tikslų buvo aptarti "Karo kapelionų bendradarbiavimo daugiatautiniame kontekste" direktyvų atnaujinimą. Karo kapeliono institucija - labai įvairi savo tautine ir religine sandora, vykdo savo misiją koordinuotai ir vieningai veikiančioje kariuomenės struktūroje. Šio veikimo darnumą užtikrina karo kapelionų tarptautinės direktyvos, kurios yra priimtos visų religinių konfesijų ir tautybių kapelionų bei jų karinių vadovybių sutarimu. Be krikščioniškų evangelikų, katalikų ir stačiatikių konfesijų kapelionų, NATO ir jų sąjungininkų kariuomenėse veikia nemažai musulmonų, judėjų ir kt. religijų kapelionai. Karo kapelionų direktyvos sudaro tam tikrą karo kapeliono tarnystės etiketą, leidžiantį visiems darniai vykdyti savo misiją, ją aiškiau pristato kariams ir jų vadovybei. Kitų metų pradžioje kviečiamas bendras, jau visų krikščioniškų konfesijų ir religijų kapelionų susitikimas, minėtų direktyvų papildymams patvirtinti. Jis numatomas Krokuvoje, Lenkijoje, 2019 metų sausio mėnesį, kur Lenkijos kariuomenė švęs katalikų kapeliono institucijos 100-metį ir šiam renginiui yra numatomos iškilmės, kuriose numatytos ne tik iškilmingos katalikiškos Mišios, bet ir bendros, ekumeninės (katalikų, stačiatikių ir evangelikų) karių pamaldos.

InfoRef.lt

 

Vadovaujantis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos krašto apsaugos ministerijos 2014 m. susitarimu dėl Evangelinės sielovados ir evangelikų kapelionų tarnystės Lietuvos kariuomenėje, 2018 m. balandžio 20 d.  Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje buvo įvesti ir palaiminti tarnystei du LEBB dvasininkai: Naujosios Akmenės Evangelikų bažnyčios ganytojas Mindaugas Palionis bei Jonavos krikščionių evangelikų bendruomenės ganytojas Giedrius Ažukas.

 

Bendrinti: