Atėjimo ženklai

Iki Jėzaus Kristaus nukryžiavimo buvo likusios kelios dienos. Tačiau Jo pasekėjai to nesuprato. Ateities įvykius jie įsivaizdavo visiškai kitaip. Būdami įsitikinę, kad Jėzus yra Raštuose išpranašautas Izraelio karalius, jie laukė, kada Jis atsisės į savo sostą ir įtvirtins Izraelyje dievišką tvarką. 

Ir štai, vieną iš tų dienų, kai Jėzus su mokiniais buvo šventykloje, mokiniai rodė Jam šventyklos pastatus, džiaugdamiesi jų puošnumu. Tačiau Kristaus žodžiai juos apstulbino ir sutrikdė. Jis pasakė: Ar matote visa tai? Iš tiesų sakau jums: čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta! (Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 2 eilutė). 

Mokiniai neįsivaizdavo, kad šventykla – Visagalio Dievo namai – gali būti sugriauti. 

Kiek vėliau artimiausi Jėzaus pasekėjai – Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus, atskirai nuo kitų Jo paklausė, kada tai įvyks ir kaip atrodys Jo įsiviešpatavimas bei pasaulio pabaiga. Jie manė, kad visa tai turi nutikti greitai. Nors Jėzus jiems ne vieną kartą sakė, jog bus suimtas, paniekintas, nužudytas ir trečią dieną prisikels iš mirusiųjų, jie nesuprato tų žodžių ir toliau ateities įvykius mintyse dėliojo pagal susikurtą scenarijų. 

Tuomet Jėzus pradėjo atsakinėti į jų klausimus. Kai evangelijose skaitome Jo atsakymus, greičiausiai kyla klausimas, kodėl Jis atsakinėjo taip neaiškiai. Juk galėjo pasakyti, kada kas bus ir kaip tai įvyks. Tačiau turime suprasti, jog mokiniai nebuvo pasiruošę išgirsti žinios apie Jo prisikėlimą bei žengimą dangun ir antrąjį atėjimą, kuris įvyks po daugelio metų. Jiems ir visoms ateinančioms mokinių kartoms Jėzus kalbėjo tokiu būdu, kad žadintų jų dvasinį budrumą, ir, tiems dalykams pradėjus vykti, jie prisimintų, jog Viešpats iš tiesų apie tai jiems kalbėjo, ir būtų padrąsinti.

Skaitant Jėzaus atsakymo žodžius labai aiškiai nuskamba perspėjimas ir paraginimas. Viešpats pradeda savo atsakymą perspėdamas: Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis mano vardu ir sakys: „Aš esu Kristus!“, ir daugelį suklaidins (Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 4–5 eilutės). O po to kelis kartus nuskamba paraginimas budėti: ...budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų Viešpats (ten pat 42 eilutė).

 

Bendrinti: