Ištiestos rankos

Visą dieną laikiau ištiestas rankas į maištaujančią tautą, kuri eina neteisingu keliu, sekdama savo mintis (Izaijo pranašystės 65 skyriaus 2 eilutė).

Tolimoje praeityje pranašo Izaijo lūpomis Kūrėjas kalbėjo skaudžius žodžius, skirtus Jo išrinktajai tautai, Izraeliui. Ištiestos rankos – malonės bei kvietimo atgailai ženklas. 

Šventasis Raštas apreiškia, jog Kūrėjas yra teisingas, kantrus ir gailestingas. Jis netoleruoja nedorybės, bet iki laiko pakenčia žmonių nuodėmingumą, o nuoširdžiai atgailaujantiems atleidžia jų nuodėmes. Šventojo Rašto dalyje, vadinamoje Senuoju Testamentu, skaitome pranašų ištarmes, kviečiančias izraelitus pripažinti savo nedorybes, atgailauti ir sugrįžti pas Kūrėją. Galiausiai į savo tautą Dievas prabilo nebe pranašų lūpomis, bet per Sūnų Jėzų Kristų. 

Tačiau didžioji dalis izraelitų Jo nepriėmė. Nesuprasdami, ką daro, Izraelio tautos vadovai Jėzų neteisingai pasmerkė mirčiai. Jis buvo paniekintas ir nukryžiuotas. Nei Jo teisėjai, nei bausmės vykdytojai ir netgi Jo pasekėjai nesuprato, kad Jėzus leidosi nukryžiuojamas, jog tokiu būdu prisiimtų visų žmonių nuodėmes ir bausmę už jas. Trečią dieną po nukryžiavimo Jis prisikėlė iš numirusių, taip parodydamas, jog nuodėmės klausimas išspręstas. Dabar bet kurios tautos žmogus, pripažįstantis tikrąją savo padėtį – kad pats, remdamasis savo nuopelnais, neturi jokios galimybės ateiti Visagalio akivaizdon, – patikėjęs Kristaus atliktu darbu bus sutaikytas su savo Kūrėju. Išsipildė apaštalo Jono užrašyti žodžiai: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 16 eilutė). Dievo rankos, kurios per pranašus buvo ištiestos į Izraelio tautą, po Kristaus prisikėlimo jau beveik du tūkstantmečius yra ištiestos į krikščionis, o per juos ir į visas pasaulio tautas. 

Prisikėlęs iš mirusiųjų Jėzus Kristus atėjo pas savo mokinius ir pasiuntė juos į visą pasaulį. Parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmių atleidimas. Jūs esate šių dalykų liudytojai (Evangelijos pagal Luką 24 skyriaus 46–48 eilutės). 

Bendrinti: