523 | 2016 06 13 | Pagalbos tarnavimas

1 Kor 12, 28 išvardintos Šventosios Dvasios dovanos, tarp kurių yra ir PAGALBOS teikimo dovana. Prašyčiau pakomentuoti plačiau. Visada įtariau, kad tai man tinka, bet noriu būti tikras, kad teisingai suprantu. Ačiū.
Sandras, 43 m., Plungė
 

Labas, Sandrai.

Apaštalas Paulius Pirmojo laiško korintiečiams 12 skyrių apie dvasines dovanas pradeda tokiais žodžiais: Aš nenoriu, broliai, kad jūs neišmanytumėte apie dvasines dovanas (1 Kor 12, 1).

Taigi, jis nori, kad mes turėtume išmanymą. Toliau jis rašo: Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats Viešpats. Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Bet kiekvienam suteikiamas Dvasios pasireiškimas bendram labui (1 Kor 12, 4–7).

Kristaus Kūne, bažnyčioje, veikia skirtingos dovanos ir skirtingi tarnavimai. Visa tai jis paaiškina, išvardindamas Dvasios dovanas, tarnavimus ir veiksmus, kurie reikalingi Kristaus kūne. Pagrindinė nuostata yra tokia: kadangi narių daug, o kūnas yra vienas, niekas negali sakyti „man tavęs nereikia“, kad kūne nebūtų susiskaldymų, bet patys nariai rūpintųsi vieni kitais.

Skyriaus pabaigoje Paulius vėl rašo: Ir šiuos Dievas paskyrė bažnyčioje: pirma – apaštalais, antra – pranašais, trečia – mokytojais; po to – stebuklai, paskui – išgydymų dovanos, visokia pagalba, vadovavimai, įvairios kalbos. Ar visi apaštalai? Ar visi pranašai? Ar visi mokytojai? Ar visi stebukladariai? Ar visi turi išgydymų dovanas? Ar visi kalba kalbomis? Ar visi aiškina? Taigi karštai trokškite aukštesniųjų dovanų! Ir visgi rodau jums dar pranašesnį kelią (1 Kor 12, 28–31).

Kadangi ne visi esame apaštalai, pranašai, ne visi turime išgydymų dovanas, todėl esame kviečiami gerbti kiekvieno dovaną, ją priimti su meile, nes tai yra prakilnesnis kelias. Meilėje telpa visos dovanos, tarnavimai, veiksmai.

Pagalbos tarnavimas yra labai svarbus. Įdomu, ar žemėje yra nors vienas žmogus, kuriam nereikėtų kito ar kitų pagalbos? Bažnyčia be žmonių pagalbos neišsilaikytų. Aš suprantu, kad Bažnyčios galva yra Kristus, tačiau Dievas paskyrė bažnyčioje skirtingus tarnus, kad bažnyčia galėtų funkcionuoti.

Pagalbos tarnystė taip pat yra be galo svarbi. Ir jei Dievas šaukia tokiai tarnystei, vadinasi, esate gabus padėti. Toli gražu ne kiekvienas sugeba atsakyti į kito poreikį, patarnauti kitam pagal jo poreikį, o ne pagal savo supratimą ar įsivaizdavimą.

O pagalbos reikia daugelyje sričių: prižiūrint remontuojant, tvarkant patalpas, lankyti senelius ir vienišus žmones, ligonius, padėti seneliams ar neįgaliesiems, atvežti žmones į pamaldas, padėti  maitinti benamius, padėti naujagimius auginančioms šeimoms, ūkvedžiaujant, padėti bibliotekoje ar prie knygų stalo, platinti krikščionišką literatūrą, rinkti bendruomenės maldos reikmes, versti žodžiu ar raštu, prisidėti prie jaunimo renginių, padėti esant daug darbo (kai vyksta remontas, derliaus nuėmimas), tarnauti sekmadieninėje mokykloje, vaikų klube, giedoti chore, skelbti Evangeliją, priimti ar vesti namų grupelę, groti pamaldose ir t. t.

Telaimina tave Viešpats šioje tarnystėje

Pastorius Darius Venslovas

Bendrinti: