Vadovavimas

Aukščiausias Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis valdymo organas yra Susirinkimas (sinodas), kurį sudaro bendrijos bažnyčių pastoriai ir vyresnieji (vadovai) bei bažnyčioms atstovaujantys delegatai. Susirinkimas (sinodas) tvirtina bendrijos tikėjimo išpažinimą, sprendžia svarbiausius bendrijos veiklos ir misijos klausimus, trejų metų kadencijai renka bendrijos vadovą, Pastorių tarybą ir jos pirmininką. Susirinkimo (sinodo), Pastorių tarybos, bendrijos vadovo ir tarybos pirmininko veiklą bei įgaliojimus apibrėžia Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis nuostatai.

Bendrinti: