Maldos grandinė liepos mėnesį

Liepos mėnesį Viešpaties malonės meldžiame Vievio, Prienų, Viekšnių, Kelmės ir Marijampolės bendruomenėms.

Vievio bažnyčia „Tikėjimo žodis“, liepos 1-7 d.


Poreikiai:
- už bažnyčios šeimas, kad įveiktume iššūkius ir galėtume netrukdomai tarnauti Dievui. Ir kad Dievo meilė neblėstų tikinčiųjų širdyse;
- už bažnyčios jaunąją kartą (vaikus, paauglius, jaunimą), kad jie trokštų bendrauti su Dievu, kad Jis liestų jų širdis ir suteiktų jiems išminties bei drąsos nugalėti pagundymus;
- už Vievio miestelio žmones, kad jų širdys trokštų Dievo žodžio, o mes sugebėtume įvykdyti Viešpaties pašaukimą: sėti Dievo Žodį žmonių širdyse;
- kad į bendruomenę sugrįžtų seniau įtikėję, bet šiuo metu apleidę bažnyčią žmonės.

Dėkojame Dievui:
- už tai, kad Dievas išlaikė mus visus šiuos metus, vedė per sunkumus ir sustiprino mūsų tikėjimą;
- už bažnyčios žmones, kurie noriai tarnauja Dievui tiek savo sugebėjimais, tiek savo namais.

Prienų bažnyčia „Tikėjimo žodis“, liepos 8-14 d.

Poreikiai:
- tarpusavio santarvės ir supratimo, Viešpaties sustiprinimo;
- iš Viešpaties ateinančio atsinaujinimo;
- kad bendruomenė augtų tiek Evangelijos suvokimu, tiek naujais žmonėmis.

Dėkojame Dievui:
- už Viešpaties ištikimybę, kad Jis neleidžia užgesinti rusenančio dagčio;
- už bendruomenės žmonių ištvermę;
- už atvažiuojančius Dievo tarnus.

Viekšnių bažnyčia „Tiesos žodis“, liepos 15-21d.

Poreikiai:
- kad rastume nuolatines patalpas susirinkimams ir jie galėtų vykti kiekvieną savaitę;
- kad bendruomenės šeimos būtų darnios;
- kad Dievas augintų ir stiprintų bendruomenę pažinimu bei atsivertusiais žmonėmis;
- kad bendruomenės jaunimas trokštų tarnauti Dievui;
- kad Dievas stiprintų ir palaikytų bendruomenės vyresniąją bei siųstų jai pagalbininkų.

Dėkojame Dievui:
- už tai, kad vyksta susirinkimai;
- už kiekvieną tikintįjį bendruomenėje;
- už bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorių Mindaugą Palionį, kuris nuolat palaiko ir stiprina konsultacijomis bei maldomis;
- už Dievo malonę Viekšniuose.

Kelmės bažnyčia „Tiesos žodis“, liepos 22-28 d.

Poreikiai ir dėkojimai Dievui:
- Kristaus atkuriančios, apšviečiančios ir bendruomenę buriančios malonės. Neseniai tikinčiųjų grupelė pasitraukė ir prisijungė prie kitos naujos bažnyčios;
- kad Viešpats brandintų ir augintų gausiai pasėtą Dievo žodžio sėklą per „Vaikų Kalėdų“ projektą Kelmės miesto ir rajono jaunuolių, paauglių, vaikų širdyse;
- kad senieji tikintieji bręstų ir nebūtų nešiojami visokių naujo mokymo „vėjelių“;
- Viešpaties stiprybės, vilties ir malonės ilgametei Kelmės bažnyčios vyresniajai Daliai Pabrėžaitei;
- Dievo Apvaizdos vedimo ir Jo valios mąstant, darbuojantis ir puoselėjant tikėjimą Kelmės mieste bei rajone.

Marijampolės bažnyčia „Tikėjimo žodis“ liepos 29 d. -rugpjūčio 4 d.

Poreikiai:
- kad augtume Viešpaties Jėzaus pažinimu ir mylėtume Jį pirmąja meile;
- kad tikintieji sąmoningai trokštų tarnauti;
- artimos tarpusavio bendrystės, vienybės dvasios;
- kad uoliai, išmintingai ir su Dievo malone liudytume Kristų;
- jaukesnių patalpų bendruomenės susirinkimams.

Dėkojame Dievui:
- kad esame: kad emigracijos, įvairių mokymų, sunkumų ir gundymų vėjai neišblaškė bendruomenės;
- kad girdime sveikai ugdantį pamokslaujamą Dievo žodį;
- kad malonės Dvasia mus ištikimai guodžia, ragina, stiprina.
Bendrinti: