Kauno evangelinė bažnyčia

 Pastorius Gabrielius Lukošius

Susirinkimai vyksta:
Trečiadieniais 18.30 val. (nuo lapkričio iki kovo mėn. imtinai susirinkimai trečiadieniais vyksta bažnyčios raštinėje Seniavos pl. 8A)
Sekmadieniais 11.00 val. (M.K. Čiurlionio g. 5, įėjimas kieme)
Vieta žemėlapyje

Raštinės adresas:
Seniavos pl. 8A
46386 Kaunas

Glausta istorija
Nors Kauno bažnyčia „Tikėjimo žodis“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu buvo įregistruota tik 1991 metų liepos mėnesį, tikintieji drauge rinktis, studijuoti Dievo žodį ir melstis pradėjo anksčiau. Dar 1988 metais pas Garliavoje tarnavusį katalikų kunigą Valerijų Rudzinską rinkosi grupelė gyvai tikinčių krikščionių. Paprašytas kunigo, tikinčiuosius Kaune lankydavo ir Jurijus Melichas, kuris paskelbė bažnyčią „Tikėjimo žodis“ Vilniuje. Skaityti daugiau…

Bažnyčios tarnystės ir veiklos vaisiai

Paaukoti
Kauno evangelinė bažnyčia
AB Swedbank
LT677300010002258077

Iki gegužės 1 d. kviečiame skirti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį (GPM) Kauno evangelinei bažnyčiai
Jei turite galimybę skirti 1,2 proc. internetu:
1.    Prisijunkite prie www.vmi.lt Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) (jungtis per banką) .
2.    Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3.    Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4.    Užpildykite FRO512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
5.    Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2020 m.
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – x
(!) E1 Gavėjo tipas – 2
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 192067589
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2
(!) E5 langelyje įrašyti metus, t.y. kokiam laikotarpiui norėtumėte skirti paramą (ilgiausias laikotarpis iki 2023 m.)
Jei norėtumėte paraišką pateikti ne internetu (t.y. popierinį variantą), atsispausdinkite popierinį dokumentą, užpildykite ir siųskite paštu į VMI Deklaracijų tvarkymo skyrių (Neravų g. 8, Druskininkų m., Druskininkų sav., LT-66257) .
Pagalbos pildant deklaraciją, galite prašyti Aksanos tel.861623769
Daugiau informacijos apie gyventojų pajamų mokesčio skyrimą: www.vmi.lt arba tel. 1882.

Svarbi informacija:

Mieli broliai ir sesės,

 

Kaip jau žinote, karantinas Lietuvoje pratęstas, tad kol kas rinktis bažnyčioje ar grupelėse dar negalime. Tad informuojame, kaip Kauno evangelinės bažnyčios pamaldos vyks tol, kol bus panaikintas karantinas. 

 

Pirma, vienykimės maldose, užtarkime bažnyčią ir mūsų šalį, pasitikėkime Viešpačiu. Juk, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems (Rom 8, 28).

Kviečiame jungtis ir drauge su kitų bažnyčių krikščionimis kiekvieną vakarą 19.05 val. kreiptis į Viešpatį malda „Tėve mūsų...“

 

Antra, sekmadieninių pamaldų tvarka karantino metu

 • Kviečiame visus dalyvauti pamaldose stebint tiesioginę vaizdo transliaciją.
 • Pamaldos bus transliuojamos Kauno evangelinės bažnyčios „Facebook“ puslapyje, nuo 11.00  val.

 

Trečia, palaikykime ryšį vieni su kitais

 • Brolius ir seseris raginame bendrauti vieniems su kitais susisiekiant telefonu ar internetu. Šiuo nelengvu metu stiprinkime ir guoskime vieni kitus, melskimės vieni už kitus ir puoselėkime meilės ryšius.
 • Jei kuriam iš Jūsų reiktų maldos, galite kreiptis į mūsų pastoracinės komandos narius per programėlę Messenger arba maldos prašymą rašykite adresu maldosprasymas@googlegroups.com

 

Ketvirta, padėkime vieni kitiems

         Jei jūs esate rizikos grupėje ir karantino metu jums reikalinga pagalba (negalite patys nusipirkti maisto ar vaistų...), skambinkite mūsų sekretorei Aksanai, tel. 8 616 23769.

         Tų, kurie nėra rizikos grupėje, yra sveiki ir galėtų taip pagelbėti rizikos grupėje esantiems tikėjimo namiškiams, taip pat prašome skambinti Aksanai, tel. 8 616 23769.

 

Penkta, galite jungtis prie grupelių, kurios vyksta nuotoliniu būdu.

 

Apie visus pasikeitimus pranešime svetainėje https://evangelija.lt/first/bendruomenes/kauno-krasto/kaunas/, Kauno evangelinės bažnyčios „Facebook“ puslapyje. Dalinkitės šia informacija su kitais broliais ir sesėmis.

Viešpats telaimina ir tesaugoja tave. Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas. Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę (Sk 6, 2426).

Balandžio mėnesio susirinkimai:

02 d. Vakaras Kristaus kančiai prisiminti
04 d. Velykos-pamokslauja Gabrielius Lukošius
07 d. malda nuotoliniu būdu
11 d. pamokslauja Dainius Dargis
14 d. malda nuotoliniu būdu
18 d. pamokslauja Gabrielius Lukošius
21 d. malda nuotoliniu būdu
25 d. pamokslauja svečias
28 d. pasninkas ir malda nuotoliniu būdu

Dėmesio: susirinkimų metu reikia dėvėti kaukes!

Renginiai bažnyčioje:

2 d. (penkt).-Vakaras Kristaus kančiai prisiminti

4 d. (sekm.) 10 val. ir 12.30 val.-Kristaus prisikėlimo šventė,

Duonos laužymas (būtina registracija pas sekretorę)

 

Tarnavimas vaikams:

Mažyliams (1–3 m.) – 206 kab. (prižiūri patys tėveliai)

4–7 m. vaikams nuotoliniu būdu      

8–11 m. vaikams nuotoliniu būdu  

 

Tarnavimas paaugliams:

Vyks nuotoliniu būdu

Šio mėnesio maldos

Dėkokime: Dievui už visokeriopą Jo pagalbą ir palaikymą pandemijos metu.

Melskimės:

 

 • už valdžias – už Prezidentą, už Vyriausybę, už Seimą, už miestų valdžias, prašydami jiems nuovokos ir išminties, kad skirtingos valdžios institucijos atrastų sutarimą; palaikykime valdžioje esančius žmones, kuriems tenka priimti sprendimus šiuo visiems sudėtingu metu: Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą (1 Tim 2, 1–4);
 • už Bažnyčią – kad Bažnyčia būtų maldinga šventa ir auganti: Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui – taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos! <...> Dievas nepašaukė mūsų nedorybei, bet šventumui (1 Tes 4, 1. 7); be paliovos melskitės! (1 Tes 5, 17);
 • kad Viešpats uždegtų mūsų širdis gilintis į Raštą, kad brangintume Viešpatį: Suteik savo tarnui malonę, kad aš gyvendamas Tavo žodžio laikyčiausi. Atverk man akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau (Ps 119, 17–18);
 • kad būtume pasiruošę skelbti Evangeliją: Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai, turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti (1 Pt 3, 15–16).

 

Melstis ir pasninkauti: už Bažnyčią - kad Bažnyčia būtų maldinga (1 Tes 5, 17), šventa (1 Tes 4, 7) ir auganti (1 Tes 4, 1).

 

Vyrus ir žmonas kviečiame kartu melstis pagal Gal 5,13: Jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai tenebūna ši laisvė proga kūnui, bet meile tarnaukite vieni kitiems.

 

Kauno evangelinės bažnyčios įstatai

 1. Bendroji dalis:
  1. Bažnyčios pavadinimas – Kauno evangelinė bažnyčia (toliau vadinama Bažnyčia).
  2. Bažnyčia yra juridinis asmuo (kodas 192067589), turintis savo simboliką, antspaudą, sąskaitą banke.
  3. Bažnyčios ženklas, kuriame pavaizduotas kryžių nešantis avinėlis, simbolizuoja už pasaulio nuodėmes kenčiantį Viešpatį Jėzų Kristų.
  4. Bažnyčia priklauso Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijai, įregistruotai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. spalio 18 d. potvarkiu Nr. 750p kaip Biblijos centras „Tikėjimo žodis“ (kodas 192061892).
  5. Bažnyčia vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos įstatais ir šiais įstatais.
 2. Bažnyčios veiklos kryptys ir tikslai:
  1. Šventojo Rašto tiesų pamokslavimas ir mokymas.
  2. Krikščioniškų vertybių diegimas ir krikščioniškos moralės puoselėjimas.
  3. Bažnyčios narių ir lankytojų ugdymas, sielovada ir lavinimas tarnystės darbui.
  4. Jaunosios kartos ugdymas ir švietimas.
  5. Gailestingumo ir labdaros tarnystės.
  6. Misionieriškos veiklos skatinimas ir rėmimas.
  7. Kita pastoracinė, evangelizacinė veikla.
 3. Švietimo, socialinė, gailestingumo, labdaros ir paramos, leidybos ir ūkinė veikla:
  1. Įgyvendindama antrame šių įstatų punkte išvardintus tikslus, Bažnyčia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali:
   1. steigti švietimo ir mokymo įstaigas, reabilitacijos centrus, labdaros ir paramos fondus, viešąsias įstaigas ir kitokias organizacijas, rengti ir platinti visuomenės informavimo priemones;
   2. užsiimti leidybos ir gamybine-ūkine veikla, steigti ūkine veikla užsiimančius juridinius asmenis;
   3. rengti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų stovyklas, šventes bei kitus renginius, organizuoti maitinimą jų metu;
   4. gauti ir teikti paramą bei labdarą;
   5. užsiimti kita Lietuvos Respublikos teisės aktais neuždrausta veikla.
 4. Bažnyčios mokymo pagrindai:
  1. Bažnyčios mokymo pagrindas ir aukščiausias autoritetas yra Šventasis Raštas.
  2. Šventuoju Raštu pripažįstame Senojo Testamento Pirmojo Kanono (Protokanonines) knygas ir Naująjį Testamentą.
  3. Pagrindinis Šventojo Rašto aiškinimo kriterijus – Jėzaus Kristaus ir Jo apaštalų mokymas.
  4. Krikščionių Bažnyčios ir teologijos istorija yra mūsų tikėjimo paveldas:
   1. Pripažįstame visuotinius tikėjimo išpažinimus – Apaštališkąjį, Nikėjos ir Atanazo.
   2. Palankiai vertiname XVI a. protestantišką Reformacijos judėjimą, atstačiusį evangelinį mokymą.
  5. Sakramentais pripažįstame du Jėzaus Kristaus paliepimus – įtikėjusiųjų krikštą vandeniu ir duonos laužymą.
  6. Tikime Šventosios Dvasios dovanų veikimu ir reikalingumu Bažnyčioje.
  7. Tikime vieninga Kristaus Bažnyčia, todėl mums priimtinos ekumeninės nuostatos.
 5. Bažnyčios vadovybė ir organizacinė struktūra:
  1. Bažnyčiai vadovauja ir ją atstovauja Bažnyčios vadovas – vyresnysis pastorius arba pastorius, kurį skiria ir iš tarnystės atleidžia arba suspenduoja Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos Sinodas su Bažnyčios tarybos pritarimu.
   1. Bažnyčios vadovas
    1. Bažnyčios vadovas sudaro reikiamus sandorius Bažnyčios vardu ir jai atstovauja bendraujant su juridiniais ar fiziniais asmenimis.
    2. Suderinęs su Bažnyčios taryba, Bažnyčios vadovas sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Bažnyčios darbuotojais ir tarnavimo sutartis su Bažnyčios tarnautojais.
    3. Pagal Bažnyčios tarybos nustatytas kompetencijas priima sprendimus dėl turto, paslaugų ir darbų įsigijimo, perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo.
    4. Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pastorių tarybos nurodymu atlieka kitus veiksmus, kurie Bažnyčios vadovui numatyti teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
    5. Tarnavimui Bažnyčioje Bažnyčios vadovas gali skirti pavaduotojus – pastorius-asistentus, nustatydamas jų funkcijas ir veiklos sritis.
    6. Jeigu Bažnyčia neturi pastoriaus, Bažnyčios vadovu ir jo pavaduotojais Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos Sinodas gali skirti jo patvirtintus vyresniuosius.
    7. Bažnyčios vadovą, laikinai išvykusį, susirgusį ar dėl kitų priežasčių negalintį eiti savo pareigų, tuo metu pavaduoja Bažnyčios vadovo paskirtas jo pavaduotojas arba Bažnyčios tarybos narys.
   2. Bažnyčios taryba
    1. Bažnyčios tarybą sudaro ne mažiau kaip 7 nariai.
    2. Bažnyčios taryba sudaroma 4 metų kadencijai. Bažnyčios tarybos nariai gali būti perrinkti į Bažnyčios tarybą neribotą kadencijų skaičių, jeigu narių susirinkimas nenusprendžia kitaip.
    3. Bažnyčios tarybą sudaro:
     1. Bažnyčios vadovas, kuris yra Bažnyčios tarybos nariu exofficio (pagal pareigas);
     2. Bažnyčios vadovo siūlymu išrinkti nariai – 1/2 Bažnyčios tarybos narių;
     3. Bažnyčios narių siūlymu išrinkti nariai – 1/2 Bažnyčios tarybos narių.
    4. Bažnyčios tarybos sudėtis renkama ir tvirtinama Bažnyčios narių susirinkime.
    5. Kandidatu į Bažnyčios tarybos narius gali tapti tik Bažnyčios narys.
    6. Bažnyčios tarybai pirmininkauja ir jos darbą organizuoja Bažnyčios tarybos pirmininkas, kurį išsirenka Bažnyčios tarybos nariai bendru sutarimu iš savo narių. Pirmininku negali būti Bažnyčios vadovas.
    7. Bažnyčios taryba renkasi pagal poreikį. Sprendimai gali būti priimami tuomet, kai Bažnyčios taryboje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių. Sprendimai Bažnyčios taryboje priimami paprasta balsų dauguma.
    8. Bažnyčios taryba tvirtina Bažnyčios misiją, viziją ir tikslus.
    9. Bažnyčios taryba sprendžia Bažnyčios veiklos planavimo, tarnavimų bei narystės Bažnyčioje koordinavimo, finansinių išteklių paskirstymo ir kitus administracinius klausimus.
    10. Bažnyčios taryba turi teisę teikti Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pastorių tarybai rekomendacijas ir pastabas dėl Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pastorių tarybos paskirto pastoriaus, pavaduojančio pastoriaus bei Bažnyčios vadovo darbo.
    11. Bažnyčios taryba Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pastorių tarybai gali siūlyti Bažnyčios narį skirti į pastoriaus, pavaduojančio pastoriaus bei Bažnyčios vadovo pareigas ir gali siūlyti juos pašalinti iš šių pareigų bei Bažnyčios narių.
    12. Bažnyčios taryba nustato pastoriaus, pavaduojančio pastoriaus ir Bažnyčios vadovo atlyginimą bei visas kitas išmokas, susijusias su jų darbu bei tarnyste Bažnyčioje.
    13. Bažnyčios taryba gali pavesti Bažnyčios tarybos nariams kuruoti tam tikrus Bažnyčios tarnavimus, taip pat formuoti darbo grupes atskiriems klausimams spręsti.
    14. Bažnyčios taryba ne rečiau kaip kartą per metus narių susirinkime atsiskaito už nuveiktus darbus bei pristato Bažnyčios finansinę ataskaitą.
    15. Nauja Bažnyčios taryba turi būti sudaryta likus ne mažiau kaip 30 dienų iki esamos Bažnyčios tarybos kadencijos pabaigos. Už Bažnyčios tarybos sudarymo organizavimą atsako pastorius.
  2. Pastoracinė komanda
   1. Pastoracinės komandos narius renkasi Bažnyčios vadovas.
   2. Pastoracinė komanda formuoja viziją, misiją bei tikslus ir yra atsakinga už mokymą ir sielovadą.
   3. Pastoracinės komandos nariai negali būti renkami į Bažnyčios tarybą.
  3. Vyresnieji
   1. Bažnyčios vyresniuosius skiria ir iš tarnystės atleidžia Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija.
   2. Vyresniesiems gali būti pavesta vadovauti atskiroms Bažnyčios veiklos sritims, šiuose įstatuose nustatyta tvarka jie gali tapti Bažnyčios tarybos ir kitų tarybų nariais, vadovauti Bažnyčiai.
  4. Diakonai
   1. Diakonus skiria ir iš tarnystės atleidžia Bažnyčios vadovas.
   2. Diakonams gali būti pavesta rūpintis Bažnyčios raštvedyba, administracine-ūkine ir kita, su aptarnavimo funkcijomis susijusia, veikla.
  5. Narystė Bažnyčioje:
   1. Bažnyčią sudaro nariai ir lankytojai.
   2. Bažnyčios lankytojas yra asmuo, dalyvaujantis Bažnyčios pamaldose.
   3. Bažnyčios nariu gali tapti kiekvienas pilnametis asmuo, kuris:
    1. yra įtikėjęs Jėzų Kristų kaip savo asmeninį Gelbėtoją ir Viešpatį bei priėmęs vandens krikštą kaip viešą savo tikėjimo Kristumi išpažinimą;
    2. sąmoningai siekia, kad jo pasaulėžiūra bei gyvenimo būdas atitiktų Šventojo Rašto keliamus standartus;
    3. pritaria Bažnyčios vizijai, misijai ir tikslams;
    4. sutinka su Bažnyčios Tikėjimo išpažinimu;
    5. raštu patvirtina savo apsisprendimą tapti Bažnyčios nariu, užpildydamas Nario anketą.
   4. Nepilnametis asmuo Bažnyčios nariu gali tapti tėvams ar globėjams sutikus.
   5. Nariui keliami tikslai, jo teisės ir įsipareigojimai apibrėžiami Bažnyčios nario atmintinėje.
   6. Asmuo, apsisprendęs tapti Bažnyčios nariu, turi užpildyti Nario anketą ir susitikti su Bažnyčios vadovu arba jo pavaduotoju pokalbiui. Bažnyčios vadovui arba jo pavaduotojui ir dar vienam Bažnyčios tarybos nariui pritarus, asmuo įtraukiamas į Bažnyčios narių sąrašą.
   7. Narystė atnaujinama kas 3 metus.
   8. Narystė nutrūksta:
    1. nariui mirus;
    2. nario prašymu (nevaržomu savo sprendimu narys bet kada gali nutraukti savo narystę Bažnyčioje);
    3. Bažnyčios tarybos sprendimu, jeigu narys sistemingai nesilaiko nario įsipareigojimų.
  6. Visuotinis narių susirinkimas
   1. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus šaukiamas visuotinis Bažnyčios narių susirinkimas.
   2. Narių susirinkimas:
    1. renka ir tvirtina Bažnyčios tarybos narius;
    2. susipažįsta su Bažnyčios metine veiklos ir finansine ataskaita;
    3. pritaria arba nepritaria svarbiausiems ir daugiausiai išteklių reikalaujantiems Bažnyčios projektams, kuriems įgyvendinti būtų panaudojama 1/4 ar daugiau Bažnyčios metinių finansinių išteklių;
    4. svarsto ir sprendžia Bažnyčios pertvarkymo ir reorganizavimo klausimus.
   3. Narių susirinkimo data, laikas ir vieta paskelbiami nariams prieš 30 dienų iki susirinkimo, pateikiant susirinkime svarstytinus klausimus. Už narių susirinkimo sušaukimą ir organizavimą atsakingas Bažnyčios vadovas arba jo paskirtas asmuo.
   4. Narių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė  narių. Sprendimai narių susirinkime priimami paprasta balsų dauguma. Atsižvelgiant į klausimus, sprendimai narių susirinkime priimami viešu arba slaptu balsavimu.
   5. Jeigu susirinkime dalyvauja mažiau kaip pusė narių, susirinkimas laikomas neįvykusiu. Pakartotinas narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 30 dienų ir jis laikomas įvykusiu nepriklausomai nuo jame dalyvavusių narių skaičiaus, sprendimus priimant ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.
   6. Ypatingais atvejais Bažnyčios vadovas arba taryba gali šaukti neeilinius ir bendruomenės lankytojams atvirus narių susirinkimus.
   7. Sprendimams dėl Bažnyčios pertvarkymo, reorganizavimo ar išstojimo iš Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visų Bažnyčios narių balsų daugumos.
 6. Bažnyčiai priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka:
  1. Bažnyčia yra ne pelno organizacija.
  2. Bažnyčios finansinę ir materialinę bazę sudaro Bažnyčios narių, lankytojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų paaukotos ar dovanotos piniginės lėšos ir kitas turtas, Bažnyčios įsigytas turtas, gauta parama.
  3. Bažnyčia gali nuomoti, pirkti ar kitu Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytu būdu įsigyti savo veiklai reikalingą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei tuo turtu naudotis, jį parduoti bei perleisti kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais būdais, taip pat prisiimti finansinę atsakomybę (sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančias sutartis, pagal jas įgyti teises ir pareigas).
  4. Bažnyčia valdo jai nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
  5. Bažnyčios ūkinę-finansinę dokumentaciją tvarko Bažnyčios vadovo paskirtas diakonas, atsakingas už ūkinę-finansinę apskaitą.
  6. Bažnyčia už savo finansinius įsipareigojimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 7. Bažnyčios likvidavimo ir likusio turto ją likvidavus paskirstymo tvarka:
  1. Bažnyčia gali būti likviduota Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos Sinodo sprendimu ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Bažnyčios likvidavimo atveju, atsiskaičius su bendruomenės kreditoriais ir samdomais darbuotojais, likusį turtą perima Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija.

8.                   Bažnyčios buveinės keitimo tvarka:

8.1.                Bažnyčios buveinė gali būti pakeista Bažnyčios vadovo sprendimu.

9.                   Bažnyčios įstatų keitimo tvarka:

9.1.                Bažnyčios įstatai gali būti pakeisti ir papildyti Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pastorių tarybos sprendimu.

 

Bendrinti: